Novinka - Sociálnopatologické javy

Novinka - Sociálnopatologické javy

Vysokoškolská učebnica predkladá poznatky o vybraných sociálnopatologických javoch. Venuje sa problematike rizikového správania a faktorom, ktoré podmieňujú jeho vznik a vybraným, v súčasnosti veľmi aktuálnym sociálnopatologickým javom.


Novinka - Lead-Free Soldering in Microelectronics

Novinka - Lead-Free Soldering in Microelectronics

The aim of this work is to provide the ingredients for understanding together with knowledge of the implementation of lead-free solder alloys, soldering technology and reliability in interconnection technology.


Novinka - Základy odpovědnosti v přestupkovém zákoně - Praktická příručka

Novinka - Základy odpovědnosti v přestupkovém zákoně - Praktická příručka

Publikace Základy odpovědnosti v novém přestupkovém zákoně č.250/2016 Sb. reaguje na zcela novou koncepci přestupkového práva v recentním právním řádu. V rámci přestupkového řízení došlo k podstatným změnám, které si budou muset osvojit všichni ti, kteří s ...


Novinka - Všeobecná teória práva

Novinka - Všeobecná teória práva

Právní věda a právní praxe se neobejdou bez teoretické reflexe práva. Uchopení těchto otázek nejen v rozsahu každodenní právní zkušenosti, ale v jejich teoretickém zobecnění a se širšími filosofickými souvislostmi, představuje vědecké poslání teorie práva jako ...


Novinka - Mezinárodní obchod a migrace

Novinka - Mezinárodní obchod a migrace

Studie vznikla na Katedře mezinárodního obchodu Metropolitní univerzity Praha jako výsledek výzkumného záměru v oblasti mezinárodních ekonomických vztahů. Cílem výzkumné publikace je zmapování pohybu zboží, služeb, kapitálu a pracovních sil ve světové ekonomice, ...


Novinka - Bezpečnostní vědy - Potřeba a transfer vědeckých poznatků

Novinka - Bezpečnostní vědy - Potřeba a transfer vědeckých poznatků

V návaznosti na základní a metodologické přístupy v oblasti teorie a metodologie bezpečnostních věd, které jsou uvedeny v publikaci Bezpečnostní vědy – úvod do teorie a metodologie, jsou v těsné návaznosti předloženy základní poznatky o potřebě a transferu vědeckých ...


Novinka - Extremismus a společnost, 2. vydání

Novinka - Extremismus a společnost, 2. vydání

Druhé vydání publikace reflektuje vývoj a vliv bezpečnostní situace v Evropě na dynamiku, charakter a současně mobilizaci extremistické scény. Akcentovány jsou v tomto kontextu témata migrační krize, sílící islámofobie, radikalizace vybraných sociálních segmentů a ...


Novinka - Komentář k zákonu o zadávání veřejných zakázek, 2. vydání

Novinka - Komentář k zákonu o zadávání veřejných zakázek, 2. vydání

Druhé vydání komentáře zohledňuje první zkušenosti z uživatelské praxe, výkladová stanoviska gestora zákona, stanoviska Evropské komise a také počínající rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k novému zákonu.


Novinka - Zákon o mezinárodním právu soukromém - úplné znění zákona č. 91/2012 Sb. - účinnost k 1.4.2017

Novinka - Zákon o mezinárodním právu soukromém - úplné znění zákona č. 91/2012 Sb. - účinnost k 1.4.2017

V rámci rekodifikace českého soukromého práva v České republice vznikla potřeba vydání nového zákona, který by upravoval vztahy s mezinárodním prvkem, protože dosavadní zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, byl schválen již před více ...


Novinka - Bezpečnostní vědy - Úvod do teorie a metodologie

Novinka - Bezpečnostní vědy - Úvod do teorie a metodologie

Monografie se zabývá problematikou úvodu do teorie a metodologie bezpečnostních věd. Je zaměřená na studium teoretických a metodologických přístupů v procesu jejich konstituování a rozvoje.


Novinka - Pojmové znaky civilního procesu

Novinka - Pojmové znaky civilního procesu

Monografie si klade za cíl provést teoretický rozbor základních stavebních kamenů civilního procesu, a to tzv. pojmových znaků civilního procesu a vysvětlení jejich postavení v rámci především sporného civilního řízení.


Novinka - Organizácia súdov a prokuratúry SR - Štruktúra, postavenie a úlohy orgánov ochrany práva

Novinka - Organizácia súdov a prokuratúry SR - Štruktúra, postavenie a úlohy orgánov ochrany práva

Ochrana práva. Základná myšlienka ktoréhokoľvek člena našej spoločnosti v prípade, ak sa ocitne v stave ohrozenia, alebo porušenia svojho práva, či akejkoľvek inej právnej pozície.


Novinka - Trestné právo procesné, 2. vydanie

Novinka - Trestné právo procesné, 2. vydanie

Publikácia predstavuje aktualizovanú vysokoškolskú učebnicu z oblasti trestného práva procesného, ktorá bola spracovaná na podklade pôvodnej vysokoškolskej učebnice z roku 2013...


Novinka - Non-contact Measurement of Free-Form Surfaces

Novinka - Non-contact Measurement of Free-Form Surfaces

Non-contact methods of data acquisition of point coordinates have been widely used in various fields of science and technology as well as in various industries, such as construction, medicine and arts.


Novinka - CNC Metal Spinning - Study of Properties of Spun Parts

Novinka - CNC Metal Spinning - Study of Properties of Spun Parts

The monograph submitted to the readers brings an overview of the state of the art and directions for further development in the field of hollow thin sheet axisymmetric parts production using metal spinning.


Novinka - Trestní právo hmotné, 4. vydání

Novinka - Trestní právo hmotné, 4. vydání

Učebnice trestního práva hmotného je zpracována v souvislosti s trestním zákoníkem č. 40/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Věnuje pozornost zejména základům trestní odpovědnosti, trestním sankcím, některým otázkám trestní odpovědnosti mládeže za ...


Novinka - Úskalí spolkového práva

Novinka - Úskalí spolkového práva

Ačkoli je úprava spolků velmi podrobná, stejně na všechny otázky neodpovídá, a dokonce mnohé naopak vyvolává. Jsou spolky například i honební společenstva? Může mít společenství vlastníků rozhodčí komisi jako spolek a co vlastně má dělat?


Novinka - Římské soukromé právo - Systém a instituce, 2. vydání

Novinka - Římské soukromé právo - Systém a instituce, 2. vydání

Publikace nabízí ucelený přehled římského soukromého práva umožňující snadnější uchopení této obsáhlé a komplikované materie. Neklade si za cíl postihnout římské soukromé právo do všech detailů a již vůbec ne v jeho vývojové a historické dimenzi.


Novinka - Medzinárodné právo súkromné

Novinka - Medzinárodné právo súkromné

Medzinárodné právo súkromné už neodmysliteľne patrí k právnym odvetviam, ktorých znalosť je nevyhnutným predpokladom pre plnohodnotné profesionálne vzdelanie právnika v modernej dobe.


Novinka - Soubor zákonů. Správní právo

Novinka - Soubor zákonů. Správní právo

Soubor zákonů „Správní právo“ skvěle ilustruje široký záběr tohoto právního oboru. Jeho základní východiska totiž obsahuje již Ústava České republika a Listina základních práv a svobod, klíčový je ale samozřejmě správní řád, soudní řád správní či ...


Novinka - Právo na obhajobu - Teorie a praxe 21. století

Novinka - Právo na obhajobu - Teorie a praxe 21. století

Publikace se zabývá institutem, který je esenciální pro obor moderního trestního práva. Bez práva na obhajobu a bez obhájců si nelze představit existenci spravedlivého soudního trestního řízení. Diskuze o této problematice je podstatná zejména v současnosti...


Novinka - Finanční účetnictví. Postupy účtování

Novinka - Finanční účetnictví. Postupy účtování

Publikace přináší základní poznatky z účetnictví obchodních korporací jak z oblasti účetní teorie, tak i ekonomické praxe. Seznamuje čtenáře se zobrazováním hospodářských operací v účetnictví podnikatelských subjektů, které se zabývají výrobou, obchodem nebo ...


Novinka - Finanční analýza a řízení podniku, 3. vydání

Novinka - Finanční analýza a řízení podniku, 3. vydání

I ve třetím vydání publikace zachovává strategickou orientaci druhého vydání – publikaci tedy profiluje zaměření na finanční řízení podniku s důrazem na využití potenciálu finanční analýzy v procesech finančního řízení.


Novinka - Ústavní právo, 5. vydání

Novinka - Ústavní právo, 5. vydání

Novým vydáním publikace autor sleduje především prohloubení jejího monografického charakteru. Předně, v uplynulém desetiletí se v České republice ustálila východisková monografická, komentářová a učebnicová literatura ústavního práva České republiky, státovědy a ...


Novinka - Metamorfózy práva ve střední evropě V. - Překrásný nový svět nebo ostrov?

Novinka - Metamorfózy práva ve střední evropě V. - Překrásný nový svět nebo ostrov?

Směřujeme k totalitární společnosti, kde budou svobodní lidé odklizeni na ostrovy, nebo všechny pokusy vytvořit lepší svět zlikviduje diktatura nadnárodních korporací? To jsou vize Aldouse Huxleyho, které nastínil ve svých románech.


Novinka - Právní režimy mořských oblastí - Srovnání s kosmem a Antarktidou

Novinka - Právní režimy mořských oblastí - Srovnání s kosmem a Antarktidou

Monografie je věnována problematice právního režimu mořských oblastí, které si stát nesmí jako takové přivlastnit. Publikace je vedle stručného historického vývoje zaměřena na otázky výlučné ekonomické zóny, volného moře, kontinentálního šelfu a mořského dna za ...


Novinka - Byzantská filozofia

Novinka - Byzantská filozofia

Monografia Byzantská filozofia je na Slovensku prvou systematickou publikáciou, ktorá sa zaoberá filozofickým myslením vo východnej časti Rímskej (Byzantskej) ríše, kde dominoval grécky jazyk a grécka kultúra.


Novinka - Finanční a daňové právo, 2. vydání

Novinka - Finanční a daňové právo, 2. vydání

Druhé vydání učebnice reflektuje významné změny, ke kterým došlo od předchozího vydání. Nově byla zařazena kapitola o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, zcela přepracovány byly zejména kapitoly o finanční vědě a vědě o finančním právu, ...


Novinka - Náhrada reflexní škody společníků korporací

Novinka - Náhrada reflexní škody společníků korporací

Publikace se zabývá institutem, který dosud nebyl v české právní literatuře popsán, a to reflexní škodou. Reflexní škoda je škoda způsobená jednáním, které porušuje právní normu, a již utrpí osoba, která není účastníkem právního závazku vzniklého porušením ...


Novinka - Trestné právo hmotné. Osobitná časť, 2. vydanie

Novinka - Trestné právo hmotné. Osobitná časť, 2. vydanie

Publikácia predstavuje 2. aktualizované a doplnené vydanie z oblasti osobitnej časti trestného práva hmotného. V jednotlivých kapitolách, ktoré sú nazvané a číslované rovnako ako jednotlivé hlavy osobitnej časti Trestného zákona, sú rozpracované a podrobne vysvetlené ...


Novinka - Strategie civilního procesu

Novinka - Strategie civilního procesu

Publikace vyplňuje jednu z mezer v právnické literatuře, protože co nejkomplexněji představuje návod a vysoce kvalifikovanou příručku pro práci advokáta ze všech hledisek, které mají dopad na úspěch advokáta v civilním soudním řízení.


Novinka - Texty ke studiu římského práva soukromého, 2. vydání

Novinka - Texty ke studiu římského práva soukromého, 2. vydání

Publikace představuje soubor přeložených fragmentů z nejvýznamnější památky římského práva Digest, která jsou součástí rozsáhlé kodifikace převážně soukromého práva východořímského císaře Justiniána z 6. století po Kr. Každý z fragmentů představuje jeden ...


Novinka - Soubor zákonů. Soukromé právo

Novinka - Soubor zákonů. Soukromé právo

Soubor zákonů „Soukromé právo“ spojuje na jednom místě nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích, dva základní stavební kameny rekodifikace soukromého práva, s dalšími důležitými a souvisejícími předpisy, jako je například zákon o zvláštních ...


Novinka - Kriminológia, 3. vydanie

Novinka - Kriminológia, 3. vydanie

Tretie aktualizované a doplnené vydanie okrem aktualizácie pôvodných kapitol (Predmet, miesto a úlohy kriminológie, Fenomenológia a etiológia kriminality, Páchateľ a obeť trestnej činnosti, Prevencia kriminality) bolo doplnené o dve nové kapitoly – Metodológia ...


Novinka - Obchodné právo

Novinka - Obchodné právo

Kniha obsahuje výklad Obchodného zákonníka a súvisiacich predpisov, ktoré sú predmetom výučby obchodného práva, a zachytáva právny stav vydaných právnych predpisov, z ktorých niektoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2017.


Novinka - Země Afrického rohu. Problémy a perspektivy

Novinka - Země Afrického rohu. Problémy a perspektivy

Publikace přibližuje odvětvovou strukturu hospodářství zemí Afrického rohu, zvláštní pozornost je pak věnována potravinovému problému. Jsou sledovány i údaje o sousedních zemích.


Novinka - Základy správneho práva, 3. vydanie

Novinka - Základy správneho práva, 3. vydanie

Znalosť problematiky správneho práva a verejnej správy tvorí základný a neodmysliteľný rámec vedomostí, ktoré si musí osvojiť každý jednotlivec, uvažujúci nad pôsobením v štruktúrach verejného sektora. Autori, vedomí si tejto skutočnosti, sa pokúsili vytvoriť ...


Novinka - Soubor zákonů. Krizová legislativa

Novinka - Soubor zákonů. Krizová legislativa

Soubor zákonů „Krizová legislativa“ zahrnuje systematicky sestavené právní předpisy, které se dotýkají bezpečnosti státu ve vztahu ke čtyřem základním zákonům: krizovému zákonu, zákonu o integrovaném záchranném systému, zákonu o požární ochraně a zákonu o ...


Novinka - Soubor zákonů. Trestní právo

Novinka - Soubor zákonů. Trestní právo

Soubor zákonů „Trestní právo“ představuje promyšleně sestavenou a ucelenou kompilaci právních předpisů, která odráží komplexnost a vzájemnou provázanost úpravy trestního práva v celé její šíři a umožňuje tak vidět vzájemnou interakci jednotlivých institutů ...


Novinka - Trestné právo hmotné. Všeobecná a osobitná časť, 2. vydanie

Novinka - Trestné právo hmotné. Všeobecná a osobitná časť, 2. vydanie

Kolektív členov katedier Právnických fakúlt Trnavskej univerzity v Trnave, Univerzity Komenského v Bratislave a Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici sa v pozmenenom zložení podujal spracovať 2. doplnené a podstatne prepracované vydanie učebnice Trestné právo hmotného...


Novinka - Trestné právo hmotné. Všeobecná časť, 2. vydanie

Novinka - Trestné právo hmotné. Všeobecná časť, 2. vydanie

Publikácia predstavuje prepracovanú a doplnenú učebnicu z oblasti trestného práva hmotného – všeobecnej časti, nadväzujúcu na učebnicu vydanú v roku 2012.


Novinka - Vnitřní bezpečnost v právu a politice Evropské unie

Novinka - Vnitřní bezpečnost v právu a politice Evropské unie

Kniha navazuje na úspěšnou sérii učebních textů zpracovaných autorem zvláště v posledních deseti letech pro Policejní akademii ČR a pro Metropolitní univerzitu Praha.


Novinka - Základy finančního účetnictví

Novinka - Základy finančního účetnictví

Publikace přináší základní poznatky z účetnictví obchodních korporací jak z oblasti účetní teorie tak i ekonomické praxe. Hlavním úkolem současného účetnictví je věrně a poctivě zobrazit skutečnost.


Novinka - Praktikum finančního účetnictví pro ekonomická, finanční a právní studia, 3. vydání

Novinka - Praktikum finančního účetnictví pro ekonomická, finanční a právní studia, 3. vydání

Praktikum umožňuje čtenářům osvojit si na konkrétních příkladech znalosti účetních principů, základních účetních kategorií, metod a postupů účtování. Vedle klasických účetních úloh se publikace věnuje i vlivu daňového práva ve vztahu k účetnictví.


Novinka - Odškodnění bolesti a trvalých následků u pracovních a nepracovních úrazů

Novinka - Odškodnění bolesti a trvalých následků u pracovních a nepracovních úrazů

Lékařská posudková, či v širším významu expertní činnost, je nedílnou součástí léčebné a preventivní činnosti prakticky všech lékařských oborů. Kniha pojednává o historickém vývoji a aktuálním stavu posudkové činnosti při odškodňování úrazů, která v ...


Novinka - Trestné právo procesné, 2. vydanie

Novinka - Trestné právo procesné, 2. vydanie

Publikácia je 2. rozšíreným vydaním učebnice trestného práva procesného z roku 2011. V jej jednotlivých kapitolách sú rozpracované základné pojmy a inštitúty trestného práva procesného, ako sú zásady a subjekty trestného konania, zaisťovacie úkony, dokazovanie a ...


Novinka - Tvorivosť - poznávanie tajomstiev

Novinka - Tvorivosť - poznávanie tajomstiev

Kniha prináša ucelený pohľad na problematiku tvorivosti v snahe priblížiť jej šírku a komplexnosť. Predstavuje reprezentatívny prehľad a výpočet známych tvorcov, ktorí trpeli duševnou chorobou a približuje vývin tvorivej osobnosti od detstva vrátane dospelosti a ...


Novinka - Trestná zodpovednosť právnických osôb

Novinka - Trestná zodpovednosť právnických osôb

Trestná zodpovednosť právnických osôb je v podmienkach Slovenskej republiky stále otvoreným a diskutovaným inštitútom. O tejto skutočnosti svedčí aj nová právna úprava, ktorá nadobudne účinnosť počnúc júlom 2016, a to takmer po jedenásťročnej snahe o zavedenie tohto ...


Novinka - MATERIAL FLOW AND LAYOUT. An Integrative Analysis

Novinka - MATERIAL FLOW AND LAYOUT. An Integrative Analysis

Publikace se zabývá metodikou návrhu a analýzy materiálového toku v pružných anebo inteligentních výrobních systémech s použitím metod simulace. Vychází z výzkumu a pedagogických potřeb Ústavu výrobních technologií.


Novinka - Fiskální a monetární politika po velké recesi

Novinka - Fiskální a monetární politika po velké recesi

Vědecká monografie se zaobírá aktuálními otázkami vývoje jak měnové, tak i fiskální politiky po velké recesi. V jednotlivých kapitolách autoři prezentují analýzy dopadů světové finanční, hospodářské a dluhové krize na ekonomiky členských států Evropské unie.


Novinka - Proměny práva a společnosti

Novinka - Proměny práva a společnosti

Monografie obrací pozornost k institucionálním a normativním procesům změn v současné společnosti. Vychází z předpokladu, že vzhledem k narůstající složitosti, komplexitě a diferenciaci vztahů dochází dnes k zvětšování propasti mezi teoretickými koncepty a faktickými ...


Novinka - Media Institutionalism

Novinka - Media Institutionalism

Mediálny inštitucionalizmus by sa mal uskutočňovať z perspektívy teórie konania a teórie inštitúcií. Z pohľadu jednotlivca preto ide vždy o to, vytvoriť súlad medzi hľadiskami prospechov a spravodlivosti, t. j. konať tak, aby pri sledovaní vlastných cieľov nevznikali ...


Novinka - Technological Heredity in Bearing Production

Novinka - Technological Heredity in Bearing Production

Metody sledování kvality jsou nyní nedílnou součástí a běžnou praxí většiny strojírenských firem, technologické procesy vstoupit významný znak v oboru strojírenství. Problematika kvality je velmi aktuální, což souvisí s rostoucím šíření a provádění těchto metod ...


Novinka - Komentář k zákonu o zadávání veřejných zakázek

Novinka - Komentář k zákonu o zadávání veřejných zakázek

Zákon o zadávání veřejných zakázek obsahuje komplexní právní úpravu zadávání veřejných zakázek v České republice. V rámci jednoho zákona jsou upraveny práva a povinnosti zadavatelů a ostatních účastníků zadávacího řízení při zadávání všech typů ...


Novinka - Medzinárodné právo verejné - Druhá časť

Novinka - Medzinárodné právo verejné - Druhá časť

Cieľom učebnice je popis a analýza najdôležitejších osobitných odvetví medzinárodného práva verejného v nadväznosti na najaktuálnejšiu vedeckú a odbornú spisbu v danej oblasti. Z uvedených odvetví je v učebnici začlenené primárne medzinárodné právo územných režimov...


Novinka - English for Law Students - Reader with Exercises

Novinka - English for Law Students - Reader with Exercises

Jazyková učebnica predstavuje odbornú právnu terminológiu v anglickom jazyku so zameraním na anglické právo a európske právo, resp. právo EU. Študijný materiál je rozdelený do dvadsiatich dvoch kapitol a jeho cieľom je poskytnúť primárne študentom práva PEVŠ základy ...


Novinka - Základy sociologie a politologie, 3. vydání

Novinka - Základy sociologie a politologie, 3. vydání

Publikace je určena zejména vysokoškolským studentům, ale také odborné a laické veřejnosti. Její zvláštnost spočívá v překročení pouze úzce sociologického a politologického úhlu pohledu, což se projevuje v interdisciplinárním přístupu k představení obou vědních ...


Novinka - Metodológia projektovania psychologického výskumu

Novinka - Metodológia projektovania psychologického výskumu

Publikácia odpovedá na kľúčovú otázku: „Ako projektovať psychologický výskum?“. Táto otázka produkuje v konkrétnom psychologickom výskume cestu poznania, lemovanú množstvom otázok: Aký máme výskumný problém? Aká je oblasť, v ktorej sa problém nachádza? Ako ...


Novinka - Postmoderní právověda a státověda

Novinka - Postmoderní právověda a státověda

Monografie je vstupem do problematiky metodologické postmoderní právně teoretické skepse jak v oblasti právního a neprávního normativního myšlení v globální multikulturní civilizaci, tak i na teritoriu státovědním a konstutucionálním...


Novinka - Symbolika kriminálního tetování

Novinka - Symbolika kriminálního tetování

Kriminální prostředí představuje specifickou subkulturu společnosti, která má svá striktní vnitřní pravidla, rituály, komunikační nástroje a symboliku. Ojedinělý způsob mimoslovního dorozumívání a sebevyjádření představuje symbolika kriminálního tetování, která ...


Novinka - Recepce římského práva

Novinka - Recepce římského práva

Publikace je učebním textem, přibližujícím postupné pronikání římskoprávní kultury do právního myšlení v kontinentální Evropě. Jde o proces, který v Evropě probíhal především v období od 11. až do konce 19. století.


Novinka - KRIMINALISTIKA - Technické, forenzní a kybernetické aspekty

Novinka - KRIMINALISTIKA - Technické, forenzní a kybernetické aspekty

Pojetí kriminalistiky v této monografii vychází z fyzikální interpretace a následného matematického zpracování základního kriminalistického problému, tj. správnou interpretací stop trestného činu tento čin rekonstruovat a identifikovat pachatele.


Recenze knihy Vojenská služba, politické práva a občianstvo

Recenze knihy Vojenská služba, politické práva a občianstvo

Slovenský server MepoForoum.sk uveřejnil recenzi této knihy


Novinka - České právní dějiny, 3. vydání

Novinka - České právní dějiny, 3. vydání

Publikace, která vychází již ve třetím upraveném vydání, pocházející z autorské dílny renomovaných právních historiků je nejnovějším zpracováním českých a československých právních dějin.


Novinka - Nový občanský zákoník - Úskalí věcných práv

Novinka - Nový občanský zákoník - Úskalí věcných práv

Publikace je určena především právní praxi. Má upozornit na nové a nezvyklé situace (a problémy), které přináší nový občanský zákoník i některé právní předpisy přijaté v souvislosti s ním v oblasti věcných práv.


Novinka - Vojenská služba, politické práva a občianstvo

Novinka - Vojenská služba, politické práva a občianstvo

Autor zastáva tézu, že zmeny vojenských technológií, taktiky a vojenskej organizácie a aktuálny stav vojenského ohrozenia patria k hlavným determinantom spoločenského a politického pohybu a tiež podoby práva a ústavného zriadenia štátu, čo je ilustrované na vývoji ...


Novinka - Trestní právo hmotné. Obecná část

Novinka - Trestní právo hmotné. Obecná část

Publikace řeší základní otázky trestní odpovědnosti, podává nejnovější, moderní poznatky z trestního práva hmotného v přiměřeném rozsahu tak, aby poskytla potřebné vědomosti pro studium a absolvování trestního práva hmotného, ale také znalosti potřebné pro ...


Novinka - Ústavné právo Slovenskej republiky, 3. vydanie

Novinka - Ústavné právo Slovenskej republiky, 3. vydanie

Publikácia nie je obmedzená výlučne na ústavné právo Slovenskej republiky – má oveľa širší záber.


Novinka - Politický systém ako kategória politických vied

Novinka - Politický systém ako kategória politických vied

Prevažná väčšina prác stredoeurópskeho regiónu, ktoré sú venované problematike politického systému, čo má svoje objektívne dôvody.


Slavnostní otevření prodejny právnické literatury v Bratislavě

Slavnostní otevření prodejny právnické literatury v Bratislavě

Slavnostní otevření prodejny právnické literatury v Bratislavě


Novinka - Mediální právo, 2. vydání

Novinka - Mediální právo, 2. vydání

Publikace poskytuje komplexní přehled právní úpravy jednotlivých aspektů médií v České republice, a to jak z oblasti úpravy veřejnoprávní, tak i soukromoprávní.


Novinka - Globální vládnutí a nestátní aktéři

Novinka - Globální vládnutí a nestátní aktéři

Globální vládnutí je formou institucionalizace současných globálních vztahů. Je určitým řádem pravidel, norem a institucí v současném anarchicky uspořádaném systému, tzn. systému, který nemá žádnou nadřazenou autoritu, jíž by všichni aktéři v rámci systému byli ...


Dni odbornej literatúry vydavateľstava Wolters Kluwer

Dni odbornej literatúry vydavateľstava Wolters Kluwer

Dňa 12. - 16. októbra sa v predajni odbornej literatúry Sprinton - ( budova Paneurópskej vysokej školy ), uskutoční predajná akcia vydavateľstva Wolters Kluwer


Novinka - Prípadové štúdie z trestného práva hmotného

Novinka - Prípadové štúdie z trestného práva hmotného

Prípadové štúdie z trestného práva hmotného predstavujú učebný text, primárne určený poslucháčom právnických fakúlt, ktorého cieľom je osvojenie pojmov a inštitútov zo všeobecnej ako aj osobitnej časti trestného práva hmotného.


Novinka - Prípadové štúdie z trestného práva procesného

Novinka - Prípadové štúdie z trestného práva procesného

Prípadové štúdie z trestného práva procesného ako vysokoškolské učebné texty završujú kompletnú zbierku základných publikácií z predmetu Trestné právo procesné na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity.


Novinka - Principy českého ústavního práva, 3. vydání

Novinka - Principy českého ústavního práva, 3. vydání

Učebnice ústavního práva České republiky je určena jak studentům různých typů škol, tak i všem zájemcům o české ústavní právo a politiku. Snaží se české ústavní právo nejen popisovat, ale především ukazovat smysl jeho principů a pravidel, vysvětlovat a zdůvodňovat.


Novinka - Environmentálne právo. Všeobecná a osobitná časť

Novinka - Environmentálne právo. Všeobecná a osobitná časť

Publikácia si kladie za cieľ zaplniť medzeru v publikovaní odborných názorov a na základe získaných poznatkov kvalifikovaných autorov z doterajšieho vývoja environmentálneho práva posunúť úroveň poznania v našej republike ďalej


Novinka - Kriminalita

Novinka - Kriminalita

Učebnica sa snaží zachytiť súčasný stav kriminalistického poznania, je určená širokému okruhu čitateľov – študentom právnických fakúlt, hlavne však študentom Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave, ale i policajtom, vyšetrovateľom, štátnym zástupcom, ...


Novinka - Medzinárodné právo verejné, prvá časť

Novinka - Medzinárodné právo verejné, prvá časť

Cieľom učebnice je popis a analýza najdôležitejších úvodných problematík medzinárodného práva verejného ako je charakteristika a vývoj medzinárodného práva verejného, ako aj všeobecných komplexných inštitútov a s nimi úzko súvisiacich všeobecnejších odvetví ...


Novinka - Základy práva pro neprávníky po rekodifikaci soukromého práva, 4. vydání

Novinka - Základy práva pro neprávníky po rekodifikaci soukromého práva, 4. vydání

Čtvrté přepracované a aktualizované vydání publikace čtivou a srozumitelnou formou seznamuje čtenáře se základy práva a vývojem právní filozofie, s hlavními právními pojmy a jejich výkladem.


Nová predajňa odbornej literatúry v Bratislave

Nová predajňa odbornej literatúry v Bratislave

Novú predajňu odbornej literatúry a skript pre vás otvoríme v pondelok 9.7.2015 o 9,00 hod.


Novinka - Obecní policie a ivatizace bezpečnosti v evropských zemích

Novinka - Obecní policie a ivatizace bezpečnosti v evropských zemích

Publikace je věnována problematice existence, fun-gování, respektive aktuálních trendů, souvisejících se sbory obecní policie v některých zemích Evropy.


Novinka - Fragilita globálního systému. Proč přežila al-Káida

Novinka - Fragilita globálního systému. Proč přežila al-Káida

V současné době probíhá mnoho odborných, společenských i politických debat o transformaci mezinárodního systému. Impulsem k těmto diskuzím jsou některé nové jevy a fenomény, které se objevily hlavně během posledních dvou dekád, výrazně proměnily a stále proměňují ...


Novinka - Klauzule věčnosti. Je možné odstranit liberální demokracii?

Novinka - Klauzule věčnosti. Je možné odstranit liberální demokracii?

Publikace si klade za cíl odpovědět na otázku, zda není opravdu přípustné a možné změnit či pozměnit podstatné náležitosti demokratického právního státu (liberální demokracii).


Novinka - Mezinárodní právo soukromé, 8. vydání

Novinka - Mezinárodní právo soukromé, 8. vydání

Dne 1. 1. 2014 nabyl účinnosti nejen nový občanský zákoník, ale i zákon o mezinárodním právu soukromém.


Novinka - JOJO ČAPLA - Hokejka ALPAČ, která změnila hokej

Novinka - JOJO ČAPLA - Hokejka ALPAČ, která změnila hokej

Publikace je knihou vzpomínek legendárního hokejisty československé reprezentace Jozefa Čaply.


Novinka - Kybernetická kriminalita

Novinka - Kybernetická kriminalita

Lidstvo jako celek, ale prakticky každý člověk je dnes více ohrožován kriminalitou kybernetickou, než násilnou či majetkovou. Kniha se zevrubně věnuje všem aspektům kriminality spojené s počítači, sítěmi, Internetem, virtuálním prostorem, sociálními sítěmi a dalšími, ...


Novinka - Zákon o státní službě s poznámkami

Novinka - Zákon o státní službě s poznámkami

Již řadu let se čekalo na naplnění cílů vstupu do Evropské unie, mezi něž patřilo i přijetí a aplikace služebního zákona pro státní zaměstnance.


Novinka - Zákon o dani z přidané hodnoty s komentářem, 3. vydání

Novinka - Zákon o dani z přidané hodnoty s komentářem, 3. vydání

Publikace zahrnuje několik novelizací zákona o dani z přidané hodnoty, které nabyly účinnosti k 1. 10. 2014, 31. 12. 2014, 1. 1. 2015 a popsány jsou i změny schválené na období od 1. 1. 2016, neboť se jedná o změny, na které se budou muset plátci daně připravit i technicky.


Novinka - Metamorfózy práva ve střední Evropě IV. - Žijeme v nejlepším z možných právních světů?

Novinka - Metamorfózy práva ve střední Evropě IV. -  Žijeme v nejlepším z možných právních světů?

Po 25 letech od přechodu k demokracii a právnímu státu se ukazuje, že v oblasti právní se země V4 potýkají se závažnými problémy.


Časopis Univerzity Karlovy - Forum - píše o knize Kapesní česko-čínský/ čínsko-český právnický slovníček

Časopis Univerzity Karlovy - Forum - píše o knize Kapesní česko-čínský/ čínsko-český právnický slovníček

Právníci musejí studovat nejen čínské zákony, ale i tradice, podotýká autor oceněného slovníku......


Novinka - Finanční analýza a řízení podniku

Novinka - Finanční analýza a řízení podniku

Publikace je věnována problematice finančního řízení podniku, což je téma stále aktuální.


Novinka - Komerční suburbanizace Prahy

Novinka - Komerční suburbanizace Prahy

Publikace je zaměřena na problematiku komerční suburbanizace v podmínkách pražské aglomerace a zhodnocení některých jejích dopadů na zasažené lokality.


Novinka - Pracovní právo, 2. vydání

Novinka - Pracovní právo, 2. vydání

Učebnice je teoreticko-právním základem pro studium pracovního práva v jeho moderní podobě.


Novinka - Manuál exportéra - Jak analyzovat zahraniční trhy

Novinka - Manuál exportéra - Jak analyzovat zahraniční trhy

Jednou z možností, jak v obtížných ekonomických podmínkách zvýšit růst podniku, je teritoriální expanze a rozšíření aktivit na nové trhy.


Novinka - Spoločnosť proti terorizmu

Novinka - Spoločnosť proti terorizmu

Publikácia predstavuje súhrn príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou „Spoločnosť proti terorizmu“, ktorá sa konala v dňoch 23.–24. októbra 2014 na pôde Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy.


Novinka - Příručka strážníka

Novinka - Příručka strážníka

Příručka strážníka je praktickou pomůckou určenou pro potřeby výkonu práce strážníka obecní policie.


Novinka - Veřejná správa a financování veřejného sektoru

Novinka - Veřejná správa a financování veřejného sektoru

Publikace, kterou dostáváte do rukou, se zabývá aktuálními problémy české veřejné správy, která si v poslední době klade nové, náročné úkoly.


Novinka - Acta historico-iuridica - Pilsnensia 2012 - 2013

Novinka - Acta historico-iuridica - Pilsnensia 2012 - 2013

Šestý svazek řady „Acta historico-iuridica Pilsnensia“, vydávaný Vydavatelstvím a nakladatelstvím Aleš Čeněk ve spolupráci s Fakultou právnickou Západočeské univerzity v Plzni


Novinka - Daňové právo de lege lata

Novinka - Daňové právo de lege lata

Daně jsou jedním z největších společenských fenoménů. Postihují všechny obyvatele státu a jsou neustále v ohnisku zájmu široké veřejnosti.


Novinka - Transformace venkova - Turismus jako forma rozvoje

Novinka - Transformace venkova - Turismus jako forma rozvoje

Tato kniha je výsledkem několikaletého zkoumání postsocialistické transformace venkovského prostoru perspektivou sociální antropologie a sociální geografi e, který je od konce 90. let spoluutvářen specifi ckou formou mezinárodního turismu pod názvem „holandské vesničky“.


Novinka - Kolektivní správa autorských práv

Novinka - Kolektivní správa autorských práv

Kolektivní správa je v současnosti nejen v ČR, ale i ve světě významným instrumentem dohlížejícím na ochranu autorských práv.


Novinka - Kriminalistika - Teorie, metodologie a metody kriminalistické techniky

Novinka - Kriminalistika - Teorie, metodologie a metody kriminalistické techniky

Učebnice se snaží zachytit současný stav kriminalistického poznání, je určena širokému okruhu čtenářů – studentům právnických fakult, Policejní akademie ČR, Vysoké školy Karlovy Vary, Vysoké školy finanční a správní, Vysoké školy chemicko-technologické, ale i ...


Novinka - Základy obchodního práva - po rekodifikaci soukromého práva, 4. vydání

Novinka - Základy obchodního práva - po rekodifikaci soukromého práva, 4. vydání

Aktualizované vydání publikace reaguje na zásadní změny, které přinesla rekodifikace soukromého práva v České republice, a které nabyly účinnosti 1. 1. 2014.


Novinka - Idea právního státu v dějinách filozofie

Novinka - Idea právního státu v dějinách filozofie

Je idea právního státu výdobytkem moderního liberálního myšlení, anebo její počátky můžeme sledovat třeba až do antiky a středověku?


Novinka - Právo duševného vlastníctva, 2. vydanie

Novinka - Právo duševného vlastníctva, 2. vydanie

Monografia predstavuje komplexné spracovanie problematiky práva duševného vlastníctva v Slovenskej republike.


Novinka - Obchodní právo

Novinka - Obchodní právo

Obchodní právo je jedním z nejdynamičtěji rozvíjejících se právních odvětví, které se však v posledních desetiletích vyvíjelo diskontinuitně.


Novinka - Trestné právo hmotné - Osobitná časť

Novinka - Trestné právo hmotné - Osobitná časť

Publikácia predstavuje učebnicu z oblasti osobitnej časti trestného práva hmotného.


Novinka - VIKTOR KNAPP - Vědecké dílo v proměnách času

Novinka - VIKTOR KNAPP - Vědecké dílo v proměnách času

V prosinci 2013 uplynulo sto let od narození předního českého a československého právního vědce profesora Univerzity Karlovy JUDr., PhDr., dr. h. c. mult. Viktora Knappa, DrSc., akademika Československé akademie věd (1913–1996).


Novinka - Texty ke studiu světových právních dějin

Novinka - Texty ke studiu světových právních dějin

Tato publikace navazuje na předchozí, především seminární, učební pomůcky týchž autorů, přinášející texty ke studiu právních dějin evropských zemí a USA.


Novinka - Policejní pyrotechnika

Novinka - Policejní pyrotechnika

S narůstajícím pocitem teroristických útoku nástražnými výbušnými systémy v posledních desetiletích roste i význam policejní pyrotechniky.


Novinka - Rukověť rodinného práva

Novinka - Rukověť rodinného práva

Rukověť rodinného práva přináší stručný přehled po právní úpravě rodinného práva, která se stala integrální součástí nového občanského zákoníku.


Novinka - Dějiny mezinárodních vztahů, 3. vydání

Novinka - Dějiny mezinárodních vztahů, 3. vydání

Publikace podává souhrnný a podrobný, ale přitom velmi přehledný výklad stěžejních fakt, reálií a souvislostí dějin mezinárodních vztahů od počátku lidské civilizace až do počátku 21. století.


Prodejní dny v prodejně odborné literatury Sprinton, s.r.o. Bratislava

 

Vážení zákazníci, prodejna odborné literatury Sprinton, s.r.o. v budově APZ Bratislava, Sklabinská 1 je znovu v provozu.


Novinka - Ekonomické aktivity obcí a měst

Novinka - Ekonomické aktivity obcí a měst

Vytváření komunálních podniků za účelem zajišťování veřejných služeb a posilování příjmů místních rozpočtů se stalo v posledních desetiletích univerzálním fenoménem nejen v České republice, ale i v dalších vyspělých zemích.


Novinka - Homo oeconomicus evropského feudalismu

Novinka - Homo oeconomicus evropského feudalismu

Předtím, než se ekonomie emancipovala, žila šťastně jako podmnožina mravní filozofie, vzdálená moderní představě ekonomie jako matematicky-alokativní vědy, která si již dávno mravní otázky neklade.


Novinka - Boj proti terorismu z pohledu ochrany lidských práv

Novinka - Boj proti terorismu z pohledu ochrany lidských práv

Je porušování lidských práv jednou z příčin terorismu? Zasahují teroristické činy do práva lidských práv? A do jaké míry toto právo ohrožuje boj proti terorismu?


Novinka - Lhůty při správě daní

Novinka - Lhůty při správě daní

Kniha se ve své první části zabývá obecnými otázkami ohledně lhůt. Tak se zde čtenář například dozví, co že to lhůta vlastně je a jak se odlišuje od jiných časových úseků, s nimiž právo pracuje, jaké jsou druhy lhůt a jakým způsobem se mají lhůty, ale i jiné ...


Novinka - Kriminalita mládeže v sociálních souvislostech

Novinka - Kriminalita mládeže v sociálních souvislostech

Publikace prezentuje analýzu rizikových faktorů kriminality mládeže, jež bývají dávány do souvislosti s rozvojem kriminální dráhy mladého jedince.


Novinka - Praktikum finanční právo

Novinka - Praktikum finanční právo

Publikace si primárně klade za cíl vyplnit mezeru na trhu prakticky zaměřených děl v oblasti finančního práva. Zároveň by měla napomoci k zatraktivnění oboru finančního práva zejména mezi studenty a k zefektivnění výuky zejména na vysokých školách.


Novinka - Nový Občanský zákoník - Problémy a úskalí

Novinka - Nový Občanský zákoník - Problémy a úskalí

Nový občanský zákoník skutečně zasáhl bezmála do všech oblastí lidského života. Mnohdy však naprosto nečekaně, takže na některé otázky, jež nový kodex klade, je opravdu těžké odpovědět.


Novinka - Mezinárodní právo veřejné, soukromé, obchodní, 5. vydání

Novinka - Mezinárodní právo veřejné, soukromé, obchodní, 5. vydání

Páté rozšířené vydání učebnice zahrnuje tři rozsáhlé oblasti práva – jednak mezinárodní právo veřejné jako samostatný systém práva, dále mezinárodní právo soukromé, které je odvětvím práva vnitrostátního a právo mezinárodního obchodu.


Novinka - Základy správneho práva, 2. vydání

Novinka - Základy správneho práva, 2. vydání

Znalosť problematiky správneho práva a verejnej správy tvorí základný a neodmysliteľný rámec vedomostí, ktoré si musí osvojiť každý jednotlivec, uvažujúci nad pôsobením v štruktúrach verejného sektora.


Novinka - Diplomacie ( teorie - praxe - dějiny ), 2.vydání

Novinka - Diplomacie ( teorie - praxe - dějiny ), 2.vydání

Publikace představuje v českém prostředí první komplexní odborně koncipovanou práci zabývající se diplomacií a využívající zejména v oblasti teorie relevantní poznatky a přínosy obsažené v nejnovějších v pracích zahraničních autorů.


Novinka - Základy sociologie a politologie, 2.vydání

Novinka - Základy sociologie a politologie, 2.vydání

Publikace je určena zejména vysokoškolským studentům, ale také odborné a laické veřejnosti. Její zvláštnost spočívá ve zvoleném přístupu k interpretaci vybraných sociologických a politologických problému.


Novinka - Pozapomenuté právní instituty

Novinka - Pozapomenuté právní instituty

Sjednocující téma monografie tvoří polozapomenuté právní instituty. V dnešní době je právní institut zpravidla definován jako soubor právních norem, které upravují určitý druh společenských vztahů.


Novinka - Účetnictví přeměn obchodních korporací

Novinka - Účetnictví přeměn obchodních korporací

Cílem publikace je seznámit studenty s problematikou majetkových a kapitálových akvizicí, integrace a transformace obchodních korporací a konsolidace z pohledu účetního zpracování. Teoretickým základem pro řešení transformací (business combinations) a konsolidací ...


Novinka - Slovenské právní dějiny

Novinka - Slovenské právní dějiny

Publikace dvou vysokoškolských pedagogů z Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně podává podrobný výklad právních dějin na území dnešní Slovenské republiky od počátku státního vývoje až po začátek 90. let minulého století.


Novinka - Kompenzačný model odmeňovania v organizáciách

Novinka - Kompenzačný model odmeňovania v organizáciách

Monografia je venovaná analýze a skúmaniu teoretických a praktických problémov vzniku a formovaniu kompenzačného modelu odmeňovania za prácu a jeho aplikácii v rozvoji miezd a iných foriem odmeňovania v podmienkach hospodárskeho a sociálneho rozvoja Ruska v poslednom desaťročí.


Novinka - Kapesní česko-čínský/ čínsko-český právnický slovníček

Novinka - Kapesní česko-čínský/ čínsko-český právnický slovníček

Tento kapesní slovníček vznikl excerpcí nejdůležitějších právních předpisů Čínské lidové republiky a reprezentativních děl současné čínské právnické literatury z oblasti teorie práva, ústavního práva, občanského práva, trestního práva, obchodního práva, ...


Novinka - Občanské právo hmotné - Obecná část. Absolutní majetková práva, 2. vydání

Novinka - Občanské právo hmotné - Obecná část. Absolutní majetková práva, 2. vydání

Učebnice Občanské právo hmotné je výsledkem naléhavé potřeby poskytnout studentům soukromého, resp. občanského práva vhodnou pomůcku pro studium práva v situaci, kdy je dokončován proces komplexní rekodifikace občanského práva, vyjádřený především textem nového ...


Novinka - Osoby so zdravotným postihnutím v práve Slovenskej republiky a Českej republiky

Novinka - Osoby so zdravotným postihnutím v práve Slovenskej republiky a Českej republiky

Zlepšenie postavenia osôb so zdravotným postihnutím patrí k dôležitým úlohám každej spoločnosti. Starostlivosť o chorých a starých občanov je vizitkou každej spoločnosti. Jej humánnosť sa posudzuje hlavne podľa toho, ako sa vie postarať o tých, ktorí túto pomoc ...


Novinka - Kriminalistická taktika

Novinka - Kriminalistická taktika

Publikácia je určená pre všetky kategórie pracovníkov bezpečnostních štruktúr pracujúcich v oblasti kontroly kriminality, ktorých činnosť je spojen s využitím metód kriminalistickej taktiky. V čase jej vydania je určená predovšetkým ako povinná literatúra pre témy ...


Novinka - Vnútorné politiky a činnosti Európskej únie

Novinka - Vnútorné politiky a činnosti Európskej únie

Vedecká monografia je zameraná na problematiku niektorých vnútorných politík Európskej únie. Uvádza širšie teoretické východiská týkajúce sa hospodárskych, menových, fiškálnych sociálnych, environmentálnych a energetických vzťahov, ako aj politiky hospodárskej ...


Novinka - Naděje právní vědy. Býkov 2012

Novinka - Naděje právní vědy. Býkov 2012

Publikace je výstupem ze čtvrtého ročníku mezinárodní konference uspořádané Fakultou právnickou Západočeské univerzity v Plzni za účelem prezentace odborných prací mladých vědeckých pracovníků, asistentů a doktorandů, zabývajících se různými odvětvími práva.


Novinka - Trestní odpovědnost právnických osob

Novinka - Trestní odpovědnost právnických osob

Monografie Trestní odpovědnost právnických osob se zabývá vysoce aktuálním, do jisté míry revolučním, institutem v českém právním řádu. Autor v ní podrobně popisuje a analyzuje základní pojmosloví, faktory vedoucí právnické osoby k páchání trestné činnosti...


Novinka - Kriminalistika (výzkum, pokroky, perspektivy)

Novinka - Kriminalistika  (výzkum, pokroky, perspektivy)

Současná kriminalistika jako vědecká disciplína je všeobecně uznávanou a etablovanou vědeckou disciplínou s bohatým teoretickým základem a širokým spektrem vědeckých poznatků využívaných v soudní, policejní a bezpečnostní praxi.


Novinka - Kriminalistika (teorie, metody, metodologie)

Novinka - Kriminalistika (teorie, metody, metodologie)

Předkládaná monografie vychází z dosaženého stupně poznání, ale současně obsahuje i nové přístupy a poznatky kriminalistické vědy v oblasti jejího vědeckého instrumentária.


Novinka - Závazkové právo. Obecná část. Deliktní právo

Novinka - Závazkové právo. Obecná část. Deliktní právo

Závazkové právo je jedním z nejdynamičtěji se rozvíjejících právních odvětví, které se však v posledních desetiletích vyvíjelo diskontinuitně. Kniha prezentuje instituty tohoto práva jasně a logicky tak, aby byly snadno pochopitelné.


Luxusní Pražská čokoláda na našich prodejnách

 

Na našich prodejnách můžete nově zakoupit luxusní a zároveň kvalitní čokoládové výrobky, které mají odpovídající design a přitom jsou i tradiční v použití českých národních surovin jako jsou mandle nebo hrozinky.


Novinka - Trestní řízení

Novinka - Trestní řízení

České trestní právo hmotné i procesní prochází v posledních letech zásadními změnami, které se rychle vyvíjí a zpřesňují nebo mění právní stav. Snaha autorů této publikace byla přinést aktuální stav českého trestního procesu.


Novinka - Judikatura soudů EU a Rady Evropy ve věcech zákazu diskriminace

Novinka - Judikatura soudů EU a Rady Evropy  ve věcech zákazu diskriminace

Publikace je věnována široké problematice zákazu diskriminace zakotvené v právu Evropské unie a Rady Evropy. Reflexe právních principů je obsažena v rozhodnutích Soudního dvora Evropské unie v Lucemburku a Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku, která jsou v studii ...


Novinka - Mikroekonomie - teorie a praxe

Novinka - Mikroekonomie - teorie a praxe

Tato publikace představuje souhrn základních kapitol vybraných ekonomických teorií, na které je pochopitelně možné dále navazovat hlubšími a složitějšími teoriemi a analýzami. Nemá za cíl představit podrobné a rozsáhle makroekonomické principy a teorie...


Novinka - Fiskální a měnová politika a jejich vliv na mezinárodní podnikání a konkurenceschopnost v zemích EU

Novinka - Fiskální a měnová politika a jejich vliv na mezinárodní podnikání a konkurenceschopnost v zemích EU

Publikace přináší výsledky výzkumu z oblasti konkurenceschopnosti podniků v mezinárodním podnikání s ohledem na podmínky tohoto podnikání v rámci EU. Podmínky fiskální, měnové a další stanoví Evropská unie a její instituce prostřednictvím práva EU, nicméně ...


Novinka - Současné trendy řešení sporů v rozhodčím řízení

Novinka - Současné trendy řešení sporů v rozhodčím řízení

Společným jmenovatelem monografie je analýza výhod a nevýhod rozhodčího řízení v porovnání s ostatními způsoby řešení sporů, proto jsou v knize rozebírány klady a zápory rozhodčího řízení před stálými rozhodčími soudy především v porovnání s řízením ...


Novinka - Resocializácia odsúdených

Novinka - Resocializácia odsúdených

Predkladaná publikácia na primeranej vedeckej úrovni vhodným spôsobom umožňuje získať prehľad z oblasti väzenstva, resocializácie odsúdených a ich spätného návratu do spoločnosti.


Spoločnosť Sprinton otvorila v budove Slovenskej advokátskej komory literárnu kaviareň Café Advokát

Spoločnosť Sprinton otvorila v budove Slovenskej advokátskej komory literárnu kaviareň Café Advokát

Za účasti vedenia Slovenskej advokátskej komory na čele s jej predsedom Ľubomírom Hrežďovičom, ministra spravodlivosti SR Tomáša Borca a významných osobností slovenskej justície a zástupcov akademickej obce bola dňa 13. marca 2014 slávnostne otvorená zrekonštruovaná ...


Novinka - Teoretické problémy pracovného práva

Novinka - Teoretické problémy pracovného práva

Skúsenosti z ostatných rokov ukazujú, že pri mnohých čiastkových legislatívnych zmenách pracovnoprávnych predpisov odchýlenie sa od základných funkcií pracovného práva má závažné sociálnoprávne dôsledky nielen pre účastníkov pracovnoprávnych vzťahov, ale aj pre ...


Novinka - Bezpečnosť štátu a občana: Energetická bezpečnosť

Novinka - Bezpečnosť štátu a občana: Energetická bezpečnosť

Európska únia zatiaľ nie je schopná garantovať energetickú bezpečnosť jej členských štátov. V danej situácii je teda na členských štátoch EÚ, vrátane Slovenskej republiky, aby sústredili pozornosť na vypracovanie a realizáciu celého súboru legislatívnych, ekonomických...


Novinka - Personálny manažment v organizácii

Novinka - Personálny manažment v organizácii

Predkladaná učebnica je obsahovo zameraná práve na základné poznatky a vedomosti v riadení personálnych procesov a personálních činností v organizáciách. Jej cieľom je poskytnúť koncepčný a rozsiahly prehľad o súčasnom personálnom manažmente...


Novinka - Kontrolný systém a jeho subsystémy vo verejnej správe (základy teórie)

Novinka - Kontrolný systém a jeho subsystémy vo verejnej správe (základy teórie)

V súlade s cieľmi, ktoré sleduje publikácia určená širšiemu okruhu čitateľov a ktorá má napriek svojmu monografickému charakteru súčasne poslúžiť aj ako základná študijná pomôcka adresovaná všetkým záujemcom o problematiku verejnej správy, je nevyhnutné upriamiť ...


Novinka - Správanie sa ľudi v organizáciách

Novinka - Správanie sa ľudi v organizáciách

Monografia má za cieľ poukázať na rôzne aspekty organizačnej práce a pomôcť tak manažmentom organizácií orientovať sa v uvedenej problematike a jej vplyvu na riadenie z rôznych uhlov pohľadu a rôznych, historicky sa meniacich skutočností.


Novinka - Exegésis. Výklad právních textů, 3. vydání

Novinka - Exegésis. Výklad právních textů, 3. vydání

Předkládané soubory textů umožňují nahlédnout do bohatství římskoprávního dědictví. Rozděleny jsou do několika okruhů týkajících se jak otázek obecných (Interpretace, Prameny práva), tak i speciálních problémů (např. Ženy a manželství, Herci a kolóni, ...


Novinka - Gamblerství aneb Ztráta svobody

Novinka - Gamblerství aneb Ztráta svobody

Kromě jiného poukazuje na „Psychologické aspekty“ rizikového hraní ve spojení se vznikem aktuálního psychického naladění, které v době hraní u gamblera vede k narušení schopnosti „sebeřízení“.


Novinka - Pozice Ukrajiny v Euroasijském transportu ropy a zemního plynu

Novinka - Pozice Ukrajiny v Euroasijském transportu ropy a zemního plynu

Cílem publikace je pokusit se objektivně zhodnotit možnosti euroasijské energetické integrace v rámci rozšíření evropského energetického trhu na východ a předpovědět úlohu Ukrajiny v geopolitické energetické alianci vedené EU.


Novinka - OBČANSKÉ PRÁVO HMOTNÉ. Relativní majetková práva

Novinka - OBČANSKÉ PRÁVO HMOTNÉ. Relativní majetková práva

Od 1. ledna 2014 nabude účinnosti dlouho očekávaná zásadní rekodifikace soukromého práva v naší republice, která se dotkne prakticky všech oblastí běžného života našich občanů. Přes aktuální naléhavost seznámit odbornou veřejnost s v mnoha případech nejen novým...


Novinka - Právní teorie

Novinka - Právní teorie

Publikace reprezentuje snahu o postižení fundamentálních otázek obecné právní teorie, Smyslem je přiblížení role a funkcí právních norem, institutů, právních zásad a principů jako jednotících prvků, na jejichž základě je možné rozčlenění a soustavné ...


Novinka - 20 let Ústavy České republiky - Ohlédnutí zpět a pohled vpřed

Novinka - 20 let Ústavy České republiky - Ohlédnutí zpět a pohled vpřed

Tato kniha přináší záznamy projevů i upravená odborná vystoupení z konferenčního jednání, jakož i statě dalších expertů, věnované široké paletě otázek od vzniku Ústavy přes tzv. materiální jádro ústavy i limity ústavodárce, metody interpretace, účelnost a ...


Novinka - Forenzní psychologie, 3. vydání

Novinka - Forenzní psychologie, 3. vydání

Kniha je zpracována jako vysokoškolská učebnice. Vedle vstupních informací o forenzní psychologii a její historii v ní čtenáři najdou aktuální poznatky o psychologii pachatelů a obětí trestných činů.


Novinka - Práva zamestnanca a skončenie pracovného pomeru

Novinka - Práva zamestnanca a skončenie pracovného pomeru

V českej aj slovenskej verejnosti odbornej právnickej komunite známi autori pracovného práva sa zaoberajú aktuálnymi otázkami skončenia pracovného pomeru z pohľadu právnej teórie a právnej praxe. V skúmanom problémovom okruhu skončenia pracovného pomeru je predmetom skúmania...


Novinka - Komentář k zákonu o obchodních korporacích

Novinka - Komentář k zákonu o obchodních korporacích

Zákon o obchodních korporacích představuje jeden z pilířů reformy občanského (civilního) práva v České republice, jejíž účinnost je stanovena na 1. leden 2014. Tato reforma se dotkne všech obchodních společ- ností, resp. všech právnických osob...


Novinka - Mikroekonomie - teorie a praxe

Novinka - Mikroekonomie - teorie a praxe

Publikace přibližuje problematiku moderního ekonomického myšlení, které významnou měrou ovlivňuje chování jednotlivců, skupin či každé organizace, a tedy i politické dění ve státě. Zabývá se zejména obrazem ekonomického dění, jež se týká ekonomických subjektů ...


Novinka - Principy českého ústavního práva, 2. vydání

Novinka - Principy českého ústavního práva, 2. vydání

Učebnice ústavního práva České republiky je určena jak studentům různých typů škol, tak i všem zájemcům o české ústavní právo a politiku. Snaží se české ústavní právo nejen popisovat, ale především ukazovat smysl jeho principů a pravidel, vysvětlovat a zdůvodňovat.


Novinka - Odhaľovanie daňových únikov a daňovej trestnej činnosti

Novinka - Odhaľovanie daňových únikov a daňovej trestnej činnosti

Daňové úniky a daňová kriminalita je stále aktuálnou a diskutovanou problematikou a aj v dnešnej dobe nesporne patrí medzi veľmi aktuálne témy. Jej aktuálnosť podčiarkuje aj množstvo iniciatív, či už na národnej úrovni alebo na medzinárodnej úrovni, ktoré si dávajú za ...


Novinka - Případy z římského práva, 3. vydání

Novinka - Případy z římského práva, 3. vydání

Jedná se o soubor testů určených nejen k pro-cvičení látky z tohoto oboru, ale stejně tak by měly budoucím právníkům pomoci k tomu, aby se naučili pracovat s texty obsahujícími právní informace.


Novinka - Viktimológia

Novinka - Viktimológia

Učebnica si kladie za cieľ prezentovať základné poznatky súčasnej viktimológie. Publikácia je rozdelená do siedmich kapitol. V prvých dvoch kapitolách sa autor venuje vzniku a vývoju viktimológie a vymedzeniu základných pojmov.


Novinka - Poodhalené tváře anglického práva

Novinka - Poodhalené tváře anglického práva

Kniha se zabývá vývojem anglického práva od jeho počátků spojených s anglosaským obdobím až do současnosti. Je rozdělena do čtyř částí a jednotlivých obsahových kapitol.


Novinka - Ústavní systém České republiky, 5. vydání

Novinka - Ústavní systém České republiky, 5. vydání

Autoři analyzují ústavní systém České republiky v jeho normativním kontextu. Zkoumají především postavení a vzájemné vztahy ústavních orgánů, Parlamentu v pojetí neúplného bikameralismu daného postavením Poslanecké sněmovny a Senátu, prezidenta republiky, vlády, ...


Novinka - Pracovné právo pre neprávnikov

Novinka - Pracovné právo pre neprávnikov

Publikácia si kladie za cieľ uľahčenie jej pochopenia prostredníctvom identifikácie ťažiskových právnych inštitútov a právne významných väzieb medzi nimi, vďaka čomu môže poslúžiť pri výučbe a výklade pracovnoprávnych predpisov pre poslucháčov neprávnických ...


Novinka - Základy správneho práva

Novinka - Základy správneho práva

Znalosť problematiky správneho práva a verejnej správy tvorí základný a neodmysliteľný rámec vedomostí, ktoré si musí osvojiť každý jednotlivec, uvažujúci nad pôsobením v štruktúrach verejného sektora.


Novinka - Civilní právo procesní

Novinka - Civilní právo procesní

Publikace představuje ucelený výklad nejen tuzemského civilního práva procesního a jeho institutů, ale i výklad evropského práva civilního procesu. Jednotlivé kapitoly učebnice jsou logicky a přehledně uspořádány do vzájemně souvisejícího celku.


Novinka - Teorie práva, 6. vydání

Novinka - Teorie práva, 6. vydání

Učebnice Teorie práva se stala nejprodávanější publikací Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk v roce 2008. Stále rostoucí zájem o ni mezi studenty nejen právnických fakult, ale i dalších vysokých škol s oborově blízkým zaměřením, vedl k rozprodání nákladu o ...


Novinka - Zákon o policii s komentářem, 2. vydání

Novinka - Zákon o policii s komentářem, 2. vydání

Základním cílem komentáře je komplexně a podrobně popsat jednotlivá ustanovení zákona o policii, a to i ve vztahu k souvisejícím právním předpisům a se zaměřením na jeho praxi.


Novinka - Trestné právo, kriminalistika, bezpeč. vedy...

Novinka - Trestné právo, kriminalistika, bezpeč. vedy...

Monografia pojednáva o možnostiach a úlohách trestného práva, kriminalistiky, kriminológie, bezpečnostných vied a iných forenzných disciplín pri kontrole kriminality.


Novinka - Angličtina pro právníky, 2. vydání

Novinka - Angličtina pro právníky, 2. vydání

Jazyková učebnice představuje terminologii jednotlivých právních odvětví, popisuje základní aspekty anglo-amerického systému práva a umožňuje komparaci s právem českým. Nabyté znalosti jsou procvičovány na mnoha typech cvičení, další materiály prohlubující učivo ...


Kriminalistické aspekty v trestním právu

Kriminalistické aspekty v trestním právu

Autor popisuje počátky kriminalistiky vzhledem k mezinárodním aspektům k zemím, ve kterých se tato věda započala vyvíjet. Zejména se jedná o Rakousko-Uhersko, Velkou Británii a Francii.


Hromadné narušení veřejného pořádku z pohledu Policie ČR

Hromadné narušení veřejného pořádku z pohledu Policie ČR

Tato vědecká monografie pojednává o úloze Policie ČR v souvislosti s hromadným narušením veřejného pořádku. Monografie se v úvodní části zabývá vymezením právních základů a postavením jednotlivých služeb Policie ČR, které se podílí na eliminaci hromadných ...


Novinka - Praktikum finančního účetnictví pro ekonomická, finanční a právní studia, 2. vydání

Novinka - Praktikum finančního účetnictví pro ekonomická, finanční a právní studia, 2. vydání

Ve 2. vydání publikace je provedena aktualizace textu z hlediska nejnovějších změn právních předpisů a jsou doplněny nové příklady účetního řešení hospodářských jevů. Specifikem nového vydání je metodika řešení, která vyústila do rozšíření poslední kapitoly ...


Novinka - Policajná správa

Novinka - Policajná správa

Publikácia sa venuje teoretickým otázkam policajného práva, právnemu postaveniu Policajného zboru, jeho úlohami, oprávneniami a povinnostami policajtov, ako aj donucovacím prostriedkom, ktoré môžu pri výkone služby používat.


Novinka - Státoprávní uspořádání Protektorátu Čechy a Morava

Novinka - Státoprávní uspořádání Protektorátu Čechy a Morava

Publikace se zabývá problematikou státoprávního uspořádání protektorátu. Jedná se o určení významu správy a aparátu s ní spojeného pro nacistickou politiku v prostoru česko-moravských zemí.


Novinka - Komentář ke stavebnímu zákonu a předpisy související

Novinka - Komentář ke stavebnímu zákonu  a předpisy související

Publikace tak představuje základní pomůcku pro obecní a krajské úřady, jakož i pro projektanty, investory a další účastníky výstavby. Publikace byla zpracována na základě podkladů shromážděných ke dni 31. 3. 2013...


Novinka - Rusko ve 21. století. Politika, ekonomika, kultura

Novinka - Rusko ve 21. století. Politika, ekonomika, kultura

Monografie je společným dílem předních ruských odborníků z akademické sféry, kteří se profesionálně zabývají problémy rozvoje politického systému Ruska, postavením Ruska v mezinárodních vztazích, situací ruské ekonomiky na prahu 21. století, otázkami rozvoje kultury ...


Novinka - Správní uvážení

Novinka - Správní uvážení

Kniha v úvodu přirovnává právo k pralesu, v němž se dá snadno zabloudit a který je vymezován četnými teritorii, v nichž se dobře orientují jen někteří odborníci. To platí spíše pro správní právo, které nás doprovází od kolébky až po důchod a obsahuje regulaci ...


Novinka - Ústavné právo Slovenskej republiky, 2. vydanie

Novinka - Ústavné právo Slovenskej republiky, 2. vydanie

Druhé vydanie učebného textu zohľadňuje zmeny ústavy, ku ktorým došlo od roku 2010 a osobitne reaguje na nový vývoj hlavne v oblasti štátneho občianstva, vzťahu ústavy a ústavných zákonov, finančnou ústavou a krízovou ústavou.


Novinka - Zákon o dani z přidané hodnoty s komentářem, 2. vydání

Novinka - Zákon o dani z přidané hodnoty s komentářem, 2. vydání

Publikace reaguje na početné změny zákona o dani z přidané hodnoty, které nabudou účinnosti k 1. 1. 2013 a obsahuje rovněž komentář těch změn, které vstoupí v účinnost k 1. 4. 2013.


Novinka - Veřejnoprávní aspekty podnikání

Novinka - Veřejnoprávní aspekty podnikání

Publikace nahlíží na potřeby podnikatelské sféry z jiného směru. Klade si za cíl být spojovacím článkem mezi oblastmi podnikání regulovanými veřejným právem s přesahem na jeho ekonomické konotace a poskytovat tak průřezové informace potřebné pro praktický ...


Novinka - Civilné právo procesné

Novinka - Civilné právo procesné

Cieľom publikácie je ucelene poskytnúť základné informácie nielen študentom právnických fakúlt, ale aj širšej odbornej i laickém verejnosti zaoberajúcej sa jednotlivými druhmi civilného procesu.


Novinka - Trestné právo procesné

Novinka - Trestné právo procesné

Autori si stanovili za cieľ poskytnúť čitateľom prehľad o inštitútoch trestného práva procesného jasným a racionálnym spôsobom. Učebnica by mala pomôcť študentom pri štúdiu trestného práva, prípadne aj ostatným osobám, ktoré sa pokúšajú o orientáciu v ustanoveniach ...


Novinka - Základné práva a slobody v pracovnom práve

Novinka - Základné práva a slobody v pracovnom práve

Základné práva a slobody podstatným spôsobom ovplyvňujú pracovnoprávne vzťahy. Najmä po prijatí Lisabonskej zmluvy a Charty základných práv EÚ nadobudli základné práva a slobody pre pracovné právo osobitný význam.


Novinka - Teória práva

Novinka - Teória práva

Učebný text z teórie práva sa pokúša priblížiť a objasniť právo vo všetkých dôležitých javových formách predovšetkým študentom prvého ročníka právnického štúdia a má propedeutický charakter. Vychádza z historického vývoja názorov na pojem právo a zo skúmania ...


Novinka - Prípadové štúdie z finančného práva

Novinka - Prípadové štúdie z finančného práva

Prípadové štúdie z finančného práva predstavujú publikáciu, prostredníctvom ktorej sa realizuje nový spôsob výučby finančného práva na vysokých školách. Primárnym cieľom učebnice je naučiť študentov právne myslieť, precvičiť si nadobudnuté vedomosti z finančného ...


Novinka - Podmínky požární bezpečnosti při provozu komínů...

Novinka - Podmínky požární bezpečnosti při provozu komínů...

Cílem publikace je popsat jak historii, tak vývoj a současný stav kominictví z právního pohledu v České republice, a též z hlediska historie v českých zemích, ale i jednotlivá úskalí prvních norem upravující toto řemeslo.


Novinka - Omyl v českém a zahraničním trestním právu

Novinka - Omyl v českém a zahraničním trestním právu

Monografie se zabývá teoreticky poměrně náročnou, ale zároveň velmi zajímavou problematikou omylu v trestním právu, konkrétně pak zejména o omylu na straně pachatele a jeho různými dílčími aspekty.


Novinka - Substitutio vulgaris a sloboda vôle v práve rímskom

Novinka - Substitutio vulgaris a sloboda vôle v práve rímskom

Všeobecné náhradníctvo, spočívajúce v ustanovení náhradního dediča v testamente pre prípad, že prvý ustanovený sa dedičom poručiteľa nestane, v súčasnom občianskom zákonníku Slovenskej republiky zakotvené nie je.


Novinka - Recentní aspekty vnitrostátní a mezinárodní arbitráže

Novinka - Recentní aspekty vnitrostátní a mezinárodní arbitráže

Publikace přináší teoretickou a praktickou komparativní analýzu recentních otázek z oblasti vnitrostátní a mezinárodní soukromoprávní arbitráže. Moderní rozhodčí řízení ztratilo v určité míře svou původní rychlost a jednoduchost.


Novinka - Values, Stratification, Transformation

Novinka - Values, Stratification, Transformation

The book is comprised of 24 studies examining the changes in values throughout the process of transformation in the post-communist countries and, in general, the questions of values, their conceptualization and research as well as thein role in the processes of transformation and stratification.


Novinka - Občanské právo hmotné - Obecná část. Absolutní majetková práva

Novinka - Občanské právo hmotné - Obecná část. Absolutní majetková práva

Čtenáři se dostává do ruky první svazek učebnice, obsahující základní charakteristiku soukromého, resp. občanského práva. Dále obsahuje látku obsaženou v obecné části předmětu a v části třetí občanského zákoníku tj. věcná práva a právní nástupnictví.


Novinka - Sociální deviace. Přehled sociologických teorií

Novinka - Sociální deviace. Přehled sociologických teorií

Publikace podává přehled nejvýznamnějších teorií sociálních deviací v sociálním a kulturním kontextu doby jejich vzniku v uplynulých zhruba sto letech. Cílem autorky bylo ukázat, že tyto teorie vznikaly se snahou o řešení závažných sociálních problémů dané společnosti.


Novinka - Kriminalistická technika, 3. vydání

Novinka - Kriminalistická technika, 3. vydání

Třetí vydání učebnice je určeno především pro posluchače Policejní akademie ČR v Praze pro výuku kriminalistiky v bakalářském studijním programu jako povinný studijní pramen.


Novinka - Euroregion Šumava

Novinka - Euroregion Šumava

Teoretický úvod publikace je věnován přeshraniční spolupráci, přeshraničnímu rozvoji a různým přístupům k problematice hranice a pohraničí. Hledá odpovědi na otázky – jaká jsou specifika regionálního rozvoje příhraničních regionů...


Novinka - Péče řádného hospodáře v širším kontextu českého soukr. práva

Novinka - Péče řádného hospodáře v širším kontextu českého soukr. práva

Monografie pojednává o některých aktuálních tématech řízení a správy společností. Po historickém exkursu následuje popis jednotlivých nástrojů řízení a správy, pomocí nichž mohou různé zájmové skupiny optimalizovat vedení společnosti.


Novinka - Nový Občanský zákoník

Novinka - Nový Občanský zákoník

Jde o jednu z publikací, která představuje základní srovnání dosavadních hlavních předpisů v oblasti občanského práva (občanský zákoník, obchodní zákoník, zákon o rodině) s novým občanským zákoníkem, který všechny předchozí citované předpisy nahradí s ...


Novinka - Dicta et regulae iuris aneb Právnické mudrosloví latinské

Novinka - Dicta et regulae iuris aneb Právnické mudrosloví latinské

Znalost latiny, jak připomněl již před více než dvaceti lety Jaromír Kincl, je stále menší a menší a nejinak je tomu i dnes. Týká se to nejen možnosti číst klasické texty v originále, ale ještě více schopnosti se jazykem starých Římanů vyjádřit.


Novinka - Mezinárodní kontext české sankční politiky

Novinka - Mezinárodní kontext české sankční politiky

Předkládaná kniha českému čtenáři podává obecný přehled sankční problematiky, seznamuje jej s klíčovými aspekty procesu ukládání a implementace sankcí i s debatami, které se kolem využívání multilaterálních sankčních nástrojů vedou.


Novinka - Trestné právo hmotné. Všeobecná časť

Novinka - Trestné právo hmotné. Všeobecná časť

Cielom autorov je poskytnút citatelom základný prehlad o základoch trestnej zodpovednosti, pricom treba podotknút, že nejde o vycerpávajúci výklad ustanovení Trestného zákona.


Novinka - Kriminalistické stopy - Teorie, metodologie, praxe

Novinka - Kriminalistické stopy - Teorie, metodologie, praxe

Kniha pojednává o kriminalistických stopách z hlediska teorie, obecné metodologie a praxe. V knize jsou v ucelené podobě zpracovány vývoj názorů na kriminalistické stopy, teoretické základy vymezení pojmu kriminalistické stopy a jejich klasifikace.


Novinka - Právo sociálneho zabezpečenia, 2. vydání

Novinka - Právo sociálneho zabezpečenia, 2. vydání

Sociálne zabezpečenie je aktuálnou témou aj v súčasnom období. Ide o oblasť, ktorá v rámci právneho systému poskytuje ochranu veľkej skupine občanov v prípade, ak u nich dôjde ku komplexu rizík. Publikácia vymedzuje základné pojmy v rámci sociálneho zabezpečenia a ...


Novinka - English for Police

Novinka - English for Police

Publikácia je zameraná na odborný anglický jazyk na úrovni B2 a vychádza z obsahu výučby na Akadémii Policajného zboru. Orientuje sa primárne na problematiku jednotlivých policajných služieb, krízového manažmentu a verejnej správy.


Novinka - Občianske právo hmotné

Novinka - Občianske právo hmotné

Občianske právo s pohľadmi na právo EÚ je základnou učebnou pomůckou nielen pre študentov právnických, ale aj pre študentov iných fakúlt, ako aj pre širšiu verejnosť, ktorá sa chce oboznámiť so základmi tohoto odvetvia práva. Publikácia je rozdelená do piatich častí.


Novinka - Prevencia kriminality

Novinka - Prevencia kriminality

Publikácia predstavuje voľnú nadstavbu prevencie kriminality. Informácie z prevencie kriminality poskytnuté v publikácii majú slúžiť ako metodický návod k štúdiu prevencie kriminality a na prehĺbenie vedomostí v danej problematike.


Novinka - Politická sociologie - Politika a identita v proměnách modernity

Novinka - Politická sociologie - Politika a identita v proměnách modernity

Kniha otevírá základní témata politické sociologie, fundovaný text je napsán čtivě a přístupně i pro laického čtenáře. Leitmotivem knihy je problém udržitelnosti a rozvoje liberální demokracie s ohledem na proměny politiky a identity v rychle se měnících podmínkách ...


Novinka - Praktikum mez. práva soukromého a práva mezinárodního obchodu

Novinka - Praktikum mez. práva soukromého a práva mezinárodního obchodu

Praktikum navazuje na učebnice našich předních internacionalistů – profesorů Kučery, Pauknerové, Rozehnalové a Růžičky, kteří své práce publikovali pro oblast mezinárodního práva soukromého a práva mezinárodního obchodu.


Novinka - Mezinárodní ekonomie, 2. vydání

Novinka - Mezinárodní ekonomie, 2. vydání

Publikace se zabývá rozborem mezinárodní ekonomie z hlediska ekonomické teorie, je v ní zastoupena mikroekonomická i makroekonomická část. Úvodní část je věnována zachycení mezinárodní ekonomické problematiky od starších ekonomických teorií až do současnosti.


Novinka - Právní propedeutika, 2. vydání

Novinka - Právní propedeutika, 2. vydání

Právní propedeutika je určena studentům práv jak tradičního univerzálního studijního programu, tak i právních specializací. Může dobře sloužit též uchazečům o studium práva a všem, kdož se o právo zajímají.


Novinka - Sociální deviace, 2. vydání

Novinka - Sociální deviace, 2. vydání

Sociální deviace představují takové projevy lidského chování, které jsou jiné a zvláštní, případně pro jedince a společnost nebezpečné. I z tohoto důvodu poutají od nepaměti lidskou pozornost, vzbuzují v lidech silné emoce a často i pocity strachu.


Novinka - Správní právo procesní, 2. vydání

Novinka - Správní právo procesní, 2. vydání

Aktualizované vydání učebnice přináší ucelený a vhodně strukturovaný výklad hlavního správního procesního předpisu, kterým je správní řád, a přiblížení úzce navazující oblasti soudního přezkoumání.


Novinka - Kdo je vinen? Sociologie trestního práva a trestání

Novinka - Kdo je vinen? Sociologie trestního práva a trestání

Kniha Kdo je vinen, pohybující se v rámci sociologie orientované na zkoumání kultury, nabízí pohled na trestní právo z hlediska analýzy kulturních významů.


Novinka - Metodologie interpretace práva a právní jistota

Novinka - Metodologie interpretace práva a právní jistota

Kolektivní monografie je stěžejním výstupem projektu GAČR č. P 408/10/1599 Metodologie interpretace práva jako záruka právní jistoty v soudobém demokratickém právním státě.


Novinka - Latinsko-český slovníček římského práva, 2. vydání

Novinka - Latinsko-český slovníček římského práva, 2. vydání

Tato publikace nabízí přehlednou formou, v abecedním pořádku, přehled nejdůležitějších pojmů, termínů a obratů z římského práva. Základem je právní terminologie používaná v rámci všech oblastí římského soukromého práva.


Novinka - Základy všeobecné státovědy, 3. vydání

Novinka - Základy všeobecné státovědy, 3. vydání

Všeobecná státověda se na rozdíl od politologie, jež je disciplínou sociologickou, soustřeďuje na formální a normativní stránku politických, resp. mocenských institucí.


Novinka - Kriminologie

Novinka - Kriminologie

Kniha prezentuje kriminologii jako společenskou vědu zkoumající příčiny, obsah a projevy kriminality. Jde o monografii, která je určena široké veřejnosti, ale využijí ji i studenti, kteří studují problematiku kriminologie a trestního práva.


NOVINKA - Azylové právo

 

Publikácia spracováva teoretické a aplikačné problémy azylového práva. Vysvetľuje jednotlivé etapy vývoja azylu a azylového práva v súlade so spoločenskými, sociálnymi, ekonomickými a právnymi zmenami v dejinách ľudskej spoločnosti. Charakterizuje jednotlivé formy ...


NOVINKA - Geografické informační systémy ve školách

 

Žijeme v informační společnosti, informace se na nás valí ze všech směrů a musíme se učit je správně využívat. Specifickým druhem informací jsou geoinformace – informace, u nichž známe údaje o jejich lokalizaci na Zemi. Žáci a studenti by se měli učit nejen ...


Letní změna prodejní doby

 

S ohledem na nadcházející letní období a prázdniny dochází na našich prodejnách k úpravě prodejní doby. Tato změna ovlivní i čas, kdy je možné si osobně vyzvednout eshopové objednávky. Upravená pracovní doba vypadá takto: TRNAVAProdejna v budově ...


NOVINKA - Katastrálny zákon s porovnaním úpravy v Českej republike

 

Komentár zákona o katastri nehnuteľnosti a zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam, teda katastrálneho zákona platného v Slovenskej republike je doplnený komentárom o porovnateľnej právnej úprave platnej v Českej republike. Tento komparatistický prístup ...


NOVINKA - Extremismus

 

Projevy rasově motivovaných útoků jsou stále agresivnější a veřejnost je vnímá jako vážnou hrozbu. To je podstatná změna ve vnímání extremismu oproti předcházejícím rokům, kdy veřejnost byla k těmto projevům spíše vlažná, lhostejná, a to proto, že ...


NOVINKA - Dějiny kriminalistiky

 

Publikace je zaměřena na vývoj kriminalistiky ve světě i v České republice (Českých zemích). Záměr publikace je na celkový vývoj kriminalistiky, zejména na československou školu se snahou popsat především historický vývoj kriminalistiky v návaznosti na důležité ...


NOVINKA - Mediální právo

 

Publikace poskytuje komplexní přehled právní úpravy jednotlivých aspektů médií v České republice, a to jak z oblasti úpravy veřejnoprávní, tak i soukromoprávní. Vedle rozboru právní regulace a jejímu ovlivnění evropskou legislativou, je do textu zakomponována i ...


NOVINKA - Nové sociálně prostorové nerovnosti, lokální rozvoj a kvalita života

 

Kniha představuje vybrané aspekty sociálně prostorové diferenciace v České republice a jejich vztah k některým oblastem kvality života. Na sociálně prostorovou diferenciaci neboli nerovnoměrné rozmístění různých skupin obyvatel v území, je nahlíženo jako na ...


NOVINKA - Fundamental Problems of Developing Countriest

 

The monograph describes basic problems of third world countries. First, it characterizes the third world countries, their social-economic differentiation, their place in the world economy, including three developing world regions: Latin America, Asia and Africa.Following that, it investigat


Sochy spravedlnosti

 

Po předchozím velkém zájmu o sošky bohyně spravedlnosti jsou nově k zakoupení polyresinové sošky bohyně spravedlnosti Justice ve dvou velikostech: 31 cm - 38,30 euro 55 cm - 80,87 euro Vhodná jako dekorace advokátních kanceláří nebo jiných právnických interiérů ...


NOVINKA - Väznenie. História a súčasnosť

 

Výkon väzby a výkon trestu odňatia slobody predstavujú veľmi príbuznú problematiku, ktorá je v spoločnosti ešte stále tabuizovaná a v dôsledku toho verejnosti chýbajú objektívne informácie o reálnom živote za mrežami. Autor ...


NOVINKA - Energetická bezpečnost

 

Nárůst spotřeby energetických surovin, bez nichž je chod moderního života nemyslitelný, ukazuje, nakolik jsou a ještě více budou země Evropské unie, včetně České republiky, závislé na jejich dovozu. Využití řídnoucích zdrojů je v současném světě značně ...


NOVINKA - Central Europe after Eastern Enlargement of the EU

 

Hospodářská a hospodářsko-politická stránka vstupu postkomunistických zemí Střední Evropy do EU je vysvětlena ve vazbě na transformaci a nejednoduchý historický vývoj regionu. Celkový makroekonomický přehled je doplněn dílčí studií o významu německého ...


NOVINKA - Právo sociálního zabezpečení v České republice a Evropské unii

 

Publikace se zabývá rozborem právní úpravy sociálního zabezpečení v České republice a Evropské unii. Kapitoly zaměřené na nemocenské a důchodové pojištění, státní sociální podporu a sociální pomoc vychází z právního stavu k 1. 1. 2012. Kapitola o ...


NOVINKA - Paměti - Jean Monnet

 

Paměti významných osobností jsou vždy pro čtenáře velkým lákadlem v naději, že se dozví něco navíc ze zákulisí mezinárodního dění. Mohou však být i nesmírně cenným pramenem hlubšího studia, neboť mnohdy doplňují to, co je možno poznat ze studia ...


NOVINKA - Filosofie práva, 2. vydání

 

Publikace reflektuje klasickou systematiku filosofie. Mezi ontologické otázky práva řadí zejména problematiku důvodu platnosti práva čili napětí mezi právem přirozeným a pozitivním, dále zkoumání jeho účelů, jakož i základních stavebních kamenů utvářejících ...


NOVINKA - Říkal pan Říha lékaři

 

„Spolu s manželem, který mimo jiné není logoped, jsme časem došli k závěru, že kvalitních, hezkých a zároveň obsahově přínosných říkanek je na „logopedickém trhu“ poskrovnu.A protože můj muž „kudy chodí, rýmuje“, vznikl nápad pokusit se zmíněný ...


Křest knihy Paměti - Jean Monnet

 

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk a studentský spolek Všehrd si vás dovolují pozvat na křest knihy Paměti - Jean Monnet, který se uskuteční ve čtvrtek 26. dubna 2012 v Literární kavárně Právnické fakulty UK. Knihu z původního francouzského originálu ...


NOVINKA - Reforma trestního práva po prvním roce účinnosti nového trestního zákoníku

 

Záměrem autorů knihy, mezi něž patří i řada významných profesorů a docentů trestního práva, včetně hlavního tvůrce nového trestního zákoníku, prof. JUDr. Pavla Šámala, Ph.D., bylo zachytit vybrané zajímavé otázky trestního práva hmotného ve světle jeho ...


NOVINKA - Právo duševného vlastníctva

 

Monografia predstavuje komplexné spracovanie problematiky práva duševného vlastníctva v Slovenskej republike. Obsahuje výklady o autorskom práve, práve výkonných umelcov, práve výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, ako aj problematiku kolektívnej správy ...


NOVINKA - Introduction to Private International Law

 

The publication includes the short outline of the most important issues relating to the Private International Law cases, such as the methods of conflict of law solution, party autonomy, conflict rules, order public, as well as the procedural and substantial thesis connected with the persona


NOVINKA - Právní myšlení. Kritika moralismu

 

Publikace se orientuje na význam etiky v právním myšlení. Autor obhajuje morální pluralismus, který reflektuje fenomén tzv. rozumné morální neshody, tedy neústupné názorové neshody v morálních záležitostech mezi rozumnými a dobře informovanými osobami. Jestliže ...


Sochy spravedlnosti

 

Nově k zakoupení (eshop, literární kavárna) polyresinové sošky bohyně spravedlnosti Justice ve dvou velikostech: 22 cm – 46,82 euro 48 cm – 63,84 euro Vhodná jako dekorace advokátních kanceláří nebo jiných právnických interiérů anebo jako dárek absolventům ...


NOVINKA - Statistické nástroje ekonomického výzkumu

 

Cílem publikace je seznámit odbornou ekonomickou veřejnost se základními statistickými metodami pořizování, zpracování a vyhodnocování jednorozměrných i vícerozměrných datových souborů. Výklad jednotlivých statistických procedur, které dovolují získat ...


NOVINKA - Kriminologické a trestnoprávne aspekty trestnej činnosti mládeže

 

Monografia komplexne spracováva problematiku trestnej činnosti mládeže z hľadiska trestnoprávneho a kriminologického. Výklad je zameraný na jednotlivé tematické okruhy od medzinárodných a ústavnoprávnych otázok, cez trestno-politické východiská trestného práva ...


NOVINKA - Úvod do kriminalistiky, 3. vydání

 

Třetí vydání publikace je rozšířeno o nejnovější poznatky kriminalistické vědy a obsahově je uprave­no pro snadnější studium teoretických základů kriminalistiky. Kniha je výsledkem společného úsilí autorského kolektivu katedry kriminalistiky PA ČR. Cílem ...


NOVINKA - Konflikt a politika velmocí na blízkém východě

 

Oblast Blízkého a Středního východu a problematika arabských/islámských zemí se v posledních letech staly aktuálním tématem. Kniha poskytuje pohled na blízkovýchodní problematiku z různých úhlů, snaží se zmapovat příčiny jednání jednotlivých regionálních ...


NOVINKA - Mezinárodní právo veřejné, soukromé, obchodní, 4. vydání

 

Čtvrté rozšířené vydání učebnice zahrnuje tři rozsáhlé oblasti práva. Jednak mezinárodní právo veřejné jako samostatný systém práva, dále mezinárodní právo soukromé, které je odvětvím práva vnitrostátního, a právo mezinárodního obchodu. Vymezené tři ...


DOTISK - Seminární cvičení z morfologie ruštiny

 

Publikace je určena posluchačům studia oboru ruský jazyk a literatura. Obsahuje cvičení z ruského tvarosloví, na níž lze procvičit jednotlivé slovní druhy a jejich mluvnické kategorie s přihlédnutím k obtížným jevům, v nichž čeští studenti často chybují. V ...


NOVINKA - Česká republika ve světle ekonomických teorií

 

Publikace je zaměřena na ekonomické dění, které se týká agregovaného pohleduna národní hospodářství České republiky a částečně jejího začlenění do světovéekonomiky. Společenské dění je odrazem ekonomického dění. V poslední dobějsou v naší společnosti ...


Publikace "Česko-německý právnický slovník" získala prestižní ocenění

 

Nový Česko-německý právnický slovník, jehož autorkou je PhDr. Milena Horálková, se účastnil soutěže o nejlepší slovník za rok 2011. O kvalitě knihy vypovídá hlavně to, že se umístil na stupních vítězů hned ve dvou kategoriích. V kategorii Cena poroty za ...


NOVINKA - Fundamentals of European Union Law

 

The publication presents an introduction to the European Union law. It provides information about functioning of the European Union and analyses the constitutional and institutional concept of the European Union.The publication covers the following areas of the European Union law: definitio


NOVINKA - Známkové právo v mezinárodních souvislostech

 

Kniha je určena především studentům předmětu práva k nehmotným statkům, mhou ji využít i studenti práva mezinárodního. Kromě analýzy vztahu českého známkového práva a práva evropského obsahuje kniha i rozbor kolizní problematiky, jak je chápána v ...


NOVINKA - Úvod ke studiu patentového práva

 

Kniha podává základní výklad k jednotlivým předmětům průmyslového vlastnictví. Podrobně jsou vyložena práva k vynálezům, biotechnologickým vynálezům, užitným a průmyslovým vzorům, zlepšovacím návrhům. Tyto předměty průmyslového vlastnictví jsou zasazeny ...


NOVINKA - Obchodné právo, 2. rozšírené vydanie

 

Druhé prepracované a doplnené vydanie knihy obsahuje výklad Obchodného zákonníka a súvisiacich predpisov, ktoré sú predmetom výučby obchodného práva. K doplneniu pôvodného vydania knihy došlo s prihliadnutím na viaceré zmeny v legislatíve Slovenskej republiky. Kniha ...


NOVINKA - Soukromé vojenské společnosti

 

V současnosti působí po celém světě stovky soukromých vojenských společností.Bez využití jejich služeb by dnes ani armáda USA nebyla schopna vést válečnéoperace v Iráku či Afghánistánu. Publikace představuje u nás dosud opomíjené,avšak z mezinárodního i ...


NOVINKA - Panregiony ve 21. století - Vývoj a perspektivy mezinárodních makroregionů

 

Rozpad bipolárního mezinárodního systému na přelomu 80. a 90. let 20. století výrazně posílil potenciál a dynamičnost politických procesů vázaných na světové makroregiony. Panregiony tak v soudobých politických procesech spojených s posilováním vzájemné ...


NOVINKA - Globální vládnutí: vybrané problémy

 

Cílem publikace je přiblížit problematiku globálního vládnutí a jeho dílčích aspektů, na nichž lze demostrovat ne/úspěchy globálního vládnutí v konkrétních oblastech. Vedle proměny charakteru a počtu aktérů ovlivňujících podobu globálního vládnutí je ...


NOVINKA - Acta historico-iuridica Pilsnensia 2011

 

Pátý svazek řady „Acta historico-iuridica Pilsnensia“ vydávaný Fakultou právnickou Západočeské univerzity v Plzni přináší příspěvky přednesené na mezinárodním kolokviu, uspořádaném fakultou v lednu roku 2011 u příležitosti dvousetletého výročí vzniku ...


NOVINKA - Aktuální otázky rozhodčího řízení

 

Rozhodčí řízení je vedle řízení před obecnými soudy další možností, jak řešit majetkové spory mezi fyzickými či právnickými osobami ve vztazích vnitrostátních nebo mezinárodních pomocí nezávislých rozhodců.Některé aspekty rozhodčího řízení v České ...


DOTISK - Filosofické kořeny právního myšlení

 

Právní myšlení, jak našeptává název knihy, už tradičně souvisí s myšlením filozofickým. Publikace neztrácí se zřetele souvislost mezi právem a jeho filosofickými východisky. Této skutečnosti podřídila autorka svůj výklad v první části knihy. Velkou pozornost ...


Veselé vánoce a šťastný nový rok 2012

 

Vážení zákazníci, obchodní partneři,rádi bychom vám u příležitosti vánočních svátků a přelomu roku poděkovali za přízeň a příjemnou spolupráci. Přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do nového roku. Těšíme se na další spolupráci v roce 2012.


NOVINKA - Ekonomicko-matematické metody

 

Matematické metody jsou jednou z významných opor současného společenskéhovývoje. V dnešní technicky a technologicky orientované společnosti se postupy,založené na kvantifikaci, používají ve všech oborech. Publikace se zabývánejdůležitějšími matematickými metodami, ...


NOVINKA - O ženách

 

Snad je láska podobná záchvatu, který nemá jméno ani definici. Je to záchvat, který pronikne celou bytostí, dotýká se nadzemských veličin, jako je Bůh, náboženství a modlitba, píseň, všechny krásy světa, to niterné, nejniternější, a zároveň zjevné, obnažené, ...


PŘIPRAVUJEME knihu Arnošta Lustiga a Markéty Mališové - O ženách

 

Snad je láska podobná záchvatu, který nemá jméno ani definici. Je to záchvat, který pronikne celou bytostí, dotýká se nadzemských veličin, jako je Bůh, náboženství a modlitba, píseň, všechny krásy světa, to niterné, nejniternější, a zároveň zjevné, obnažené, ...


NOVINKA - Introduction to the Substantial Criminal Law

 

Slovak criminal law is part of the Slovak legal order and a branch of publiclaw. Substantive criminal law is particularly important because it protects therights and legitimate interests of natural and legal persons, interests of societyand the constitutional order of the Slovak Republic by defining


NOVINKA - Fundamentals of Procedural Criminal Law

 

This textbook has been specifically written for students studying law.Chapter 1 brings together a number of cases involving human rights. It alsocontains a new principle in the Slovak criminal procedure (for instanceprinciple of proportionality, principle of opportunity etc.).Other chapters provide


NOVINKA - Medzinárodné zmluvné právo a jeho interakcia s právnym poriadkom SR

 

Kolektív autorov sa zameral na aktuálnu problematiku medzinárodného zmluvného práva a jeho interakcie s právnym poriadkom SR. Monografia má dva základné rovnocenné vedecké ciele, ktorými sú podrobná analýza medzinárodného zmluvného práva a analýza interakcie ...


NOVINKA - Prípadové štúdie z pracovného práva a sociálneho zabezpečenia

 

Publikácia si dala za cieľ skvalitniť prípravu študentov právnických fakúlt Slovenskej republiky a uľahčiť im prechod od štúdia do praxe. Je to vhodná pomôcka na aplikáciu získaných teoretických vedomostí.Kniha je z hľadiska štruktúry rozdelená na kapitoly podľa ...


NOVINKA - Testy k přijímacím zkouškám Fakuta filozofická Západočeské univerzity v Plzni

 

Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni je vysokoškolskou institucí, jež nabízí možnost studia v řadě oborů humanitního, společenskovědního, ale i přírodovědného zaměření. Na FF je možné studovat tříleté bakalářské, dvouleté navazující ...


NOVINKA - Právo mezinárodních smluv

 

Právo mezinárodních smluv patří k nepraktičtějším oblastem mezinárodního práva veřejného, se kterou se dnes v různé míře setká každý právník bez ohledu na to, v jaké sféře působí. Tato publikace navazuje na osvědčený komentář k Vídeňské úmluvě o ...


NOVINKA - Ústavní soud Československé republiky a jeho osudy v letech 1920–1948

 

Kniha je nepochybně prvním uceleným zpracováním historie Ústavního soudu od jeho vzniku do roku 1948. Text je psán systematicky, přehledně a čtivě, doplňují jej ukázky z pramenů. Z recenzních posudků: „… Najvýraznejším poselstvom knihy je práve otlačenie ...


NOVINKA - Česko - německý právnický slovník

 

Slovník je určen především překladatelům a soudním tlumočníkům německéhojazyka, ale využít ho může i široká, nejen odborná, veřejnost, která přichází do stykus německými právními texty, zejména studenti právnických fakult, soudci, státnízástupci, notáři či ...


24. celosvětový kongres práva v Praze

 

Kongresy Světové asociace právníků ( World Jurist Association, WJC) jsou důležitou tradicí v mezinárodním právním společenství. První kongres se konal v roce 1963 v Athénách a cíl se od té doby nezměnil – zvyšování podpory právních institutů a utvoření ...


NOVINKA - Kriminológia, 2. vydání

 

Publikácia je rozdelená do dvoch na seba nadväzujúcich častí: všeobecnej a špeciálnej (osobitnej), vyjadrujúcich teoretickú a aplikovanú rovinu kriminológie. Vo všeobecnej časti má čitateľ možnosť poznať nasledovné témy: Predmet, miesto a úlohy kriminológie; ...


NOVINKA - Kriminalistika

 

Kriminalistika je v súčasnosti etablovaným vedným odborom s bohatým teoretickým rozpracovaním a širokým spektrom využívania v súdnej, policajnej a bezpečnostnej oblasti. Publikácia poskytuje základné informácie o možnostiach využitia kriminalistických metód v ...


10 otázek pro... Aleše Čeňka na epravo.cz

 

Kdybyste nebyl právníkem, čím byste byl?Snažím se dělat to, co mě baví, a to jsou posledních patnáct let odborné knihy. Pokud bych nebyl vydavatelem, tak bych se zřejmě pohyboval v advokacii a zaměřoval se na sportovní právo a zastupování hráčů. Ovšem ještě ...


NOVINKA - Trestné právo hmotné

 

Publikácia má formou praktického prístupu k výučbe občianskeho práva pomôcť zorientovať sa v širokej a komplikovanej matérii tohto predmetu nielen študentom právnických fakúlt ale aj pedagógom pri vedení seminárnych cvičení. Reflektuje potrebu získavania praktických ...


Kníhkupectvo v Trnave - zmena otváracej doby

 

Kníhkupectvo Sprinton v Trnave pripravilo pre externých študnetov možnosť využiť služby v našej predajni na Právnickej fakulte v Trnave aj počas vybraných sobôt v rámci zimného semestra. Otvorené teda bude v týchto termínoch: 15. a 22. a 29. octobra, dále 10. a 5. a 12. ...


NOVINKA - Pracovné listy a prípadové štúdie z občianskeho práva hmotného, 2. vydání

 

Publikácia má formou praktického prístupu k výučbe občianskeho práva pomôcť zorientovať sa v širokej a komplikovanej matérii tohto predmetu nielen študentom právnických fakúlt ale aj pedagógom pri vedení seminárnych cvičení. Reflektuje potrebu získavania praktických ...


Místo nejen pro právníka stvořené...

 

Ojedinělá literární kavárna, galerie, antikvariát, konferenční prostor a prodejna odborné právnické literatury – to vše vybudoval v bývalém bytě školníka pražské právnické fakulty nakladatel Aleš Čeněk. Projekt, který ležel dlouho u ledu, se podařilo ...


MF Dnes informuje o faksimilích v Literární kavárně

 

"...Před měsícem otevřel devátou prodejnu, Literární kavárnu v budově Právnické fakulty na náměstí Curieových v sousedství Čechova mostu. Kavárna je v Česku i na Slovensku svým pojetím unikátní...Celá jedna stěna kavárny je pak zaplněná zahraniční odbornou ...


NOVINKA - Policajné vedy

 

Publikácia prezentuje vybrané výstupy mnohoročnej vedeckej práce autorského kolektívu určené najmä príslušníkom polície, ale aj ďalším záujemcom o problematiku verejného poriadku a vnútornej bezpečnosti. Opisuje budovanie policajných vied ako „vied o polícii a pre ...


Rodinný hotel Velveta - místo pro vaši dovolenou

 

Rodinný hotel je svou polohou a vybavením jako stvořený pro odpočinek, ale i oslavy a firemní akce. Léčebné a relaxační procedury včetně masáží ve Wellness lázních Velveta vám pomohou najít pocit uvolnění a zdraví. Ubytování Krkonoše -Ubytování Špindlerův ...


Křest knihy Paradigma kultur

 

Dne 23. června 2011 byla slavnostně pokřtena jedinečná kniha Paradigma kultur autorského kolektivu. Celou akcí provázel Ing. Zbyněk Dubský a kmotrem se stal PhDr. Emil Voráček. Autorský kolektiv zastoupila jeho vedoucí prof. Zuzana Lehmannová a za vydavatelství nechyběl jeho ...


Křest knihy Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu

 

Dne 15. června 2011 byla slavnostně pokřtěna kniha Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu. Stalo se tam v krásných prostorách restaurace Kamenný stůl na Staroměstkém náměstí. Krátce pohovořili Petr Šimerka, Jiří Pospíšil a Aleš Gerloch. Autorce ...


NOVINKA - Ľud a sudcovia v konštitučnej demokracii

 

Autor sa čitateľa snaží presvedčiť o niekoľkých vzájomne súvisiacich veciach: o tom, že v demokratickej forme vlády, akú má i Slovenská republika, ústavodarca nie je viazaný rozhodnutiami ústavného súdu a môže na ne normotvorne reagovať; že ...


Nová literární kavárna v centru Prahy

 

V nově otevřené literární kavárně můžete posedět u kávy a prolistovat si často nedostupnou zahraniční literaturu nebo prohlédnout antikvariátní tisky odborných knich. V těchto prostorách budou realizovány křty knih, autorská čtení či odborné besedy nad ...


NOVINKA - Trestné právo procesné

 

Publikácia je učebnicou trestného práva procesného. V jej jednotlivých kapitolách sú rozpracované základné pojmy a inštitúty trestného práva procesného a trestného konania, pričom veľká pozornosť je venovaná zásadám trestného konania, subjektom trestného ...


INDE NEKÚPITE - ROZOBRANÉ

 

Vážení užívatelia, čitatelia, dovoľte mi, aby som vás informoval o novej kategórii kníh, ktorú dnešným dňom pre vás otvárame. Už z názvu je zrejmé, aké knihy bude obsahovať. INDE NEKÚPITE - ROZOBRANÉ Na sklade máme knihy, ktoré už nie sú na trhu bežne k ...


NOVINKA - Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu

 

Publikace je věnována vysoce aktuálnímu tématu rovného zacházení a zákazu diskriminace v pracovním právu, zejména zákazu diskriminace z důvodu pohlaví, a tonejen z pohledu práva českého, ale i mezinárodního a práva EU. Pozornost jezaměřena i na základní zásady, z ...


NOVINKA - Zákon o DPH s komentářem

 

Publikace reaguje na rozsáhlou novelu daně z přidané hodnoty, která vstoupila vúčinnost 1. 4. 2011. Je zcela nová svou koncepcí – autoři, kteří se daní z přidanéhodnoty, daňovým právem obecně a souvisejícími disciplínami zabývají dlouhodobě,zvolili komplexní ...


Nejprodávanější kniha 2010 - kniha Arnošta Lustiga

 

Každý rok vyhlašuje vydavatelství Aleš Čeněk, s.r.o. čtenářskou cenu Nejprodávanější titul. Za rok 2010 ji získala kniha Arnošta Lustiga s názvem Případ Marie Navarové. Slavnostního předání se bohužel Arnošt Lustig nedožil, a proto skleněnou plastiku z dílny ...


Spustili sme nový web

 

Pripravili sme pre vás nový web. Na prvý pohľad sú zrejmé grafické zmeny, ale pri jeho tvorbe sme sa zamerali predovšetkým na jeho funkcionality a maximálne pohodlie jeho návštevníkov. Iste oceníte detailnejšiu štruktúru kategórie kníh, ktorá je takto rozpracovaná ...


NOVINKA - Evropské právo v praxi

 

Ovládání práce s informačními právními systémy je jedním z klíčových kritérií vzdělánísoučasných právníků. Orientace v informačních systémech nejen urychluje, ale může takévýrazně usnadnit řešení právních problémů. Z tohoto základního ...


NOVINKA - Vnútroštátne súdy a európské súdy: spojené alebo paralelné svety?

 

Zborník je súborom prednášok, ktoré odzneli na medzinárodnej vedeckej konferenciikonanej 7. mája 2010 na pôde Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Cieľomkonferencie bola otvorená výmena názorov domácich, zahraničných a európskych sudcov,vedeckých pracovníkov, ...


Odborné e-knihy? Studenti o ně zatím nestojí

 

Jaký je postoj nakladatelství Aleš Čeněk vůči e-knihám? Elektronické knihy jsou nový moderní trend. Otázkou ovšem je, zda je tento trend využitelný i u odborné studijní literatury. Panuje také určitá představa, že pokud kniha nebude tištěná, ale elektronická, bude ...


Zemřel spisovatel Arnošt Lustig

 

Arnošt Lustig se narodil v Praze 21. prosince 1926. Jako dospívající prošel ghettem v Terezíně a koncentračními tábory v Osvětimi a Buchenwaldu. Zážitky z té doby představují těžiště jeho tvorby. K nejznámějším jeho dílům patří vedle Démantů noci, Dita ...


NOVINKA - Ústavné právo 20 rokov po páde komunizmu

 

Zborník obsahuje príspevky, ktoré reflektujú nielen vývoj ústavného práva zaposledných 20 rokov, ale i vývoj a súčasný stav iných, súvisiacich právnych odvetví.Časové obdobie dvoch decénií už poskytuje dostatočne veľký časový odstup nazamyslenie akí sme boli, akí ...


NOVINKA - Prípadové štúdie z obchodného práva. Záväzková časť a cenné papiere

 

Publikácia je zameraná na precvičenie jednotlivých ustanovení všeobecnej častizáväzkového práva so zameraním na aplikáciu ustanovení Obchodného a Občianskehozákonníka vo vzťahoch medzi podnikateľmi, ktoré nie sú upravené v Obchodnomzákonníku. V prvej časti sú prípady ...


Zmena otváracej doby

 

budova SAK28. 12. 2009 – 3. 1. 2010 ZATVORENO budova Právnickej fakultyDo 3. 1. 2010 ZATVORENO4. 1. 2010 – 8. 1. 2010 INVENTURA


Advokátske kníhkupectvo

 

Slovenská advokátska komora pre advokátov pripravila v spolupráci s kníhkupectvom Sprinton, s.r.o., ktoré se špecializuje na predaj odbornej literatúry, advokátske elektronické kníhkupectvo. Máte možnosť nakupovať právnickú a inú odbornú literatúru so ...