Zaradené v kategóriách: PRÁVNICKÁ LITERATURA, Právní předpisy

Zákony 2016 - VI.

Dostupnosť
skladem
Vydavateľ
Počet stran
787
Místo vydání
Žilina
Rok vydání
2016
Formát
A5
ISBN
PORADCA156
EAN
PORADCA156
Zákony 2016/VI. obsahuje úplné znenia zákonov z oblasti životného prostredia, ochrany ovzdušia, lesného, vodného a odpadového hospodárstva a súvisiace predpisy platné k 1.1.2016 Obsah zborníka: Zákon č.17/1992 Zb. o životnom prostredí Zákon č.587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde Zákon č.205/2004 Z.z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí Zákon č.220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy Zákon č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie Zákon č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny Zákon č.137/2010 Z.z. o ovzduší Zákon č.321/2012 Z.z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme Zákon č.414/2012 Z.z. o obchodovaní s emisnými kvótami Zákon č.364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon) Zákon č.326/2005 Z.z. o lesoch Zákon č.79/2015 Z.z. o odpadoch Vyhláška MŽP SR č.365/2015 Z.z. o autorizácii, o vydávaní odborných posudkov vo veciach odpadov, o ustanovovaní osôb oprávnených na vydávanie posudkov a o overovaní odbornej spôsobilosti týchto osôb Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 366/2015 Z.z. o evidencii povinnosti a ohlasovacej povinnosti Vyhláška MŽP SR č.370/2015 Z.z. o sadzbách pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu, o zozname výrobkov, materiálov a zariadení, za ktoré sa platí príspevok do Recyklačného fondu, a o podrobnostiach o obsahu žiadosti o poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu Vyhláška MŽP SR č.371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti Vyhláška MŽP SR č. 373/2015 Z.z. o rozšírení zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov Zákon č.128/2015 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií
Zákony 2016 - VI.

5,00 €


  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu