Novela Zákona o odpadoch 312/2018 Z. z. - Komentár

Šuplatová Eleonoŕa, Smažáková Janette, Ďurďovičová Jarmila, Jušková Ivana

Dostupnosť
skladem
Vydavateľ
Eurokódex
ISBN
978-80-8155-085-0
EAN
9788081550850
Počet stran
162
Místo vydání
Žilina
Rok vydání
2019
Od 1. januára 2019 je účinná rozsiahla novela zákona o odpadoch, ktorá priniesla mnohé zmeny nielen pre podnikateľov, ale aj pre obce a mestá. V tejto súvislosti vznikajú obci povinnosti v nasledujúcich prípadoch: • zánik prevádzkovateľa skládky odpadov bez právneho nástupcu; • vyhlásenie konkurzu na prevádzkovateľa skládky odpadov; • zamietnutie návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku; • povolenie reštrukturalizácie prevádzkovateľovi skládky odpadov; • zrušenie živnostenského oprávnenia na príslušnú živnosť prevádzkovateľa skládky odpadov, ak zároveň nedôjde k ukončeniu jeho podnikania bez právneho nástupcu. Vo vyššie uvedených prípadoch prechádzajú všetky práva a povinnosti súvisiace s vydaným súhlasom na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie a jej následné monitorovanie na obec, na ktorej území sa prevažná časť skládky odpadov nachádza. Avšak povinnosti sú limitované len do výšky reálne vytvorenej účelovej finančnej rezervy, ktorá prechádza na obec súčasne s právami a povinnosťami súvisiacimi s vydaným súhlasom. Komentár je podrobným komentovaním Novely Zákona o odpadoch 312/2018 Z. z. v komentári sú premietnuté všetky doteraz aktuálne legislatívne zmeny, ktoré nadobúdajú účinnosť k 1.1.2019 a k 1.7.2019. Komentár je prínosom pre obce, mestá a aj pre subjekty, ktoré sa zaoberajú skladovaním, výrobou a pracujú s odpadom. Svojou kvalitou a tým že bolo v zákone o odpadoch množstvo zmien je komentár užitočnou dennou pomôckou pri výkone funkcie.
Novela Zákona o odpadoch 312/2018 Z. z. - Komentár

22,00 €


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu