Zaradené v kategóriách: PŘIPRAVUJEME

Na cestě k "výborně zřízenému knihkupectví"

Wogerbauer Michael, Píša Petr, Madl Claire

Vydavateľ
Academia
ISBN
978-80-2003-054-2
Počet stran
385
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2019
Kniha a knizˇni´ trh se staly hybatelem i zrcadlem obrovsky´ch promeˇn, jimizˇ procha´zela habsburska´ monarchie od na´stupu Marie Terezie azˇ do revolucˇni´ho roku 1848. Monografie Na cesteˇ k „vy´borneˇ zrˇi´zene´mu knihkupectvi´“ zkouma´ vy´voj knizˇni´ho trhu v Cˇecha´ch mezi lety 1749 azˇ 1849, prˇedstavuje jeho hlavni´ protagonisty, podniky i profese podi´leji´ci´ se na tehdejsˇi´ knizˇni´ kulturˇe. Autorˇi sleduji´ zapojeni´ knizˇni´ch profesiona´lu° do tuzemsky´ch i zahranicˇni´ch si´ti´ a prˇiblizˇuji´ cesty, po ktery´ch se knihy ubi´raly k dramaticky se rozsˇirˇuji´ci´ cˇtena´rˇske´ verˇejnosti. Kniha objasnˇuje strukturu intelektua´lni´ vy´meˇny a podoby komunikace v dobeˇ, ktera´ sehra´la urcˇuji´ci´ roli v procesu utva´rˇeni´ moderni´ verˇejne´ sfe´ry a formova´ni´ novodobe´ho na´roda.
Na cestě k "výborně zřízenému knihkupectví"

18,24 €


Ostatní s tímto titulem kupují:

Pepíci

Pepíci

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu