Kreativita a inovácie v tradičných a ľudovoumeleckých remeslách

Hvizdová Eva

Dostupnosť
skladem
Vydavateľ
Aleš Čeněk s.r.o.
ISBN
978-80-7380-832-7
EAN
9788073808327
Počet stran
136
Rok vydání
2021
Formát
A5
Cieľom monografie je poukázať na uplatňovanie kreativity a inovácií v marketingovom manažmente malých a stredných podnikov so zameraním na tradičné a ľudovoumelecké remeslá. Na dosiahnutie stanoveného cieľa v rámci teoretickej roviny bola riešená problematika podrobená analýze, syntéze a komparácii z pohľadu domácich i zahraničných autorov. Analytická časť práce vychádzala z primárnych zdrojov, kvantitatívneho prieskumu formou dotazníkov (podnikatelia, zamestnanci) a kvalitatívneho prieskumu formou štruktúrovaného rozhovoru s odborníkmi v danom odvetví. Kvantitatívny prieskum bol vyhodnocovaný v programe Statistica 13.1. (deskriptívna štatistika, modus, medián, priemer, smerodajná odchýlka, frekvenčné tabuľky, Shapiro-Wilkow test normality, Leventov test rovnosti rozptylov, T-test for Independent Samples), pričom pozostával zo skúmaných oblasti kreativity, inovácie, marketingového manažmentu a oblasti demografických charakteristík. Prínosom monografie v teoretickej rovine je deskripcia predpokladov, faktorov a dopadov rozvoja kreatívnej ekonomiky ako riadiacej sily ekonomického rastu. Prínos pre aplikačnú prax spočíva v skúmaní názorov zamestnancov, manažérov a odborníkov z praxe na uplatňovanie kreativity a inovácií v marketingovom manažmente tradičných remesiel. Na základe komparácie prieskumov boli vyvodené závery a odporúčania.
Kreativita a inovácie v tradičných a ľudovoumeleckých remeslách

6,90 €

7,65 € ušetríte 0,77 €

Knihu si môžete prečítať v elektronickej verzii

Levná knihovna


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu