*****

Obchodné podmienky

I. Všeobecné ustanovenia

Obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti medzi:

Sprinton, s. r. o., Boženy Němcovej 8, 811 04 Bratislava

IČO: 44396368, DIČ: 2022681408, IČ DPH: SK2022681408

ďalej ako predávajúci

a

kupujúcim.

Kupujúci je fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do vzťahu s predávajúcim ako odberateľ (zákazník) produktov ponúkaných predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu predávajúceho na internetovej stránke predávajúceho www.sprinton.sk

Kupujúci je fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do vzťahu s predávajúcim ako odberateľ (zákazník) produktov ponúkaných predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke predávajúceho www.sprinton.sk.

Tieto obchodné podmienky platia na území Slovenskej republiky pre kúpu tovaru objednaného prostredníctvom elektronického obchodu na webovej stránke predávajúceho www.sprinton.sk. Vstupujú do platnosti dňom zverejnenia na tejto webovej stránke.

Všetky vzťahy, ktoré nie sú upravené v obchodných podmienkach sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a príslušnými ustanoveniami zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

II. Objednávka

Kupujúci objednáva tovar ponúkaný predávajúcim elektronicky prostredníctvom e-mailu alebo prostredníctvom e-shopu na základe registrácie na www.sprinton.sk. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých potrebných údajov. Prijatá elektronická objednávka je považovaná za návrh kúpnej zmluvy a je záväzná. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká po potvrdení prijatia elektronickej objednávky, ktoré je odoslaná predávajúcim na mailovú adresu kupujúceho, ktorá je uvedená v objednávke. V prípade nedoručenia potvrdenia o objednávke kúpna zmluva nevzniká.

Za podstatné náležitosti objednávky sa považujú:

a. identifikácia kupujúceho (meno a priezvisko/obchodné meno, bydlisko/sídlo, popr. IČO, DIČ, a kontaktné údaje – telefón a e-mail),

b. presný popis tovaru (názov, vydavateľ, autor, ISBN, popr. katalógové číslo)

c. množstvo objednávaného tovaru v mj.

d. adresa miesta dodania tovaru (ak je rozdielna s adresou bydliska/sídla vid bod a.)

III. Storno objednávky

Kupujúci má právo stornovať objednávku kedykoľvek bez udania dôvodu pred jej potvrdením zo strany predávajúceho.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak sa objednaný tovar už nevyrába, nedodáva, alebo sa výrazne zmenila jeho cena. V prípade, že vznikne táto situácia, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.

IV. Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy uzatvorenej na základe objednávky do 7 pracovných dní od prevzatia zásielky. Odstúpenie od zmluvy musí uskutočniť písomnou formou (sprievodný list) zaslanou predávajúcemu, musí obsahovať údaje na identifikáciu predávajúceho a kupujúceho a popis tovaru. Tovar musí doručiť na adresu predávajúceho na vlastné náklady a zodpovednosť aj spolu so sprievodným listom vlastnoručne podpísaným. Tovar musí byť nepoškodený a nepoužitý.

V. Cenové podmienky

Kúpna cena tovaru ponúkaného predávajúcim je uvedená vždy vedľa vybraného tovaru. Kúpna cena sa uvádza vždy s DPH, ak nie je uvedené inak. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov, s tým, že nové ceny tovarov sú pre kupujúceho platné odo dňa ich zverejnenia na www.sprinton.sk. Takáto úprava ceny sa nevzťahuje na tovar už objednaný kupujúcim a na tovar v predajnách. V prípade, ak sa na www.sprinton.sk objaví pri niektorom tovare evidentne chybná cena, napríklad ak ide o tovar bežne dostupný a všeobecne známy a jeho cena sa odlišuje od ceny obvyklej, alebo z dôvodu chyby systému sa pri tovare objaví cena 0,- € alebo 1,- €, predávajúci nemá povinnosť tovar dodať za chybnú cenu, ale môže kupujúcemu ponúknuť dodanie tovaru za cenu riadnu. Ak kupujúci v tomto prípade s riadnou cenou tovaru nesúhlasí, môže od kúpnej zmluvy odstúpiť.

VI. Platobné podmienky

Tovar zasiela predávajúci formou dobierky prostredníctvom služieb sprostredkovateľa (Slovenská pošta). K hodnote objednávky je pripočítané poštovné vo výške uverejnenej na stránke www.sprinton.sk. V zásielke obdrží zákazník súčasne s tovarom aj riadnu faktúru (daňový doklad).

VII. Dodacie podmienky

Dodávky elektronicky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti tovaru expedované v čo najkratšom termíne, najneskôr však do 30 dní odo dňa, keď predávajúci potvrdil prijatie objednávky od kupujúceho. Kupujúci je informovaný o zaslaní tovaru e-mailom.


VIII. Záruka a reklamácie

Zákazník získava pri kúpe tovaru záruku v rozsahu určenom platným právnym predpisom. Reklamácie sa riadia reklamačným poriadkom predávajúceho.

IX. Ochrana osobných údajov

Predávajúci zaručuje všetkým svojim zákazníkom ochranu osobných údajov zaslaných zákazníkom pri realizácii služieb poskytovaných predávajúcim. Súčasne prehlasuje, že údaje poskytnuté zákazníkom budú použité len na realizáciu obchodného styku, nebudú poskytnuté tretej strane alebo inak zneužité.

X. Iné ustanovenia

Žiadna zo zmluvných strán nezodpovedá za nemožnosť plnenia v prípade, ak nastanú skutočnosti vplyvom vyššej moci. Za udalosť vplyvom vyššej moci sa považuje udalosť, ktorú zmluvné strany nemohli predvídať, a ktorej nemohli zabrániť ani pri vynaložení najvyššej možnej odbornej starostlivosti , ktorá je nezávislá od ich vôle (najmä vojna, prírodné katastrofy, zmeny v legislatíve a iné). Vznik neočakávaných technických alebo logistických porúch oslobodzuje predávajúceho od dohodnutých záväzkov.

XI. Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo tieto Obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť alebo doplniť. Zmeny alebo doplnky obchodných podmienok vstupujú do platnosti odo dňa ich zverejnenia na stránke www.sprinton.sk. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov na základe zmluvy, budú prednostne riešiť formou zmieru. Odoslaním objednávky predávajúcemu, kupujúci zároveň potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s obchodnými podmienkami kupujúceho.

Menu