Zaradené v kategóriách: EKONOMICKÁ LITERATURA, Daně, Účetnictví

Daně, účetnictví - vzory a případy 9/2022 - Mzdová účetní

Dostupnosť
rozebráno
Vydavateľ
Počet stran
158
Místo vydání
Český Těšín
Rok vydání
2022
Formát
A5
ISBN
9771213927248
EAN
1213-92700922
Nejčastější aktuální problémy, které musí řešit mzdové účetní v pracovněprávní oblasti a v rámci metodické pomoci uvedený správný legislativní postup jsou obsahem první kapitoly. Ve druhé kapitole se věnujeme výsledku hospodaření, především jednotlivým vazbám výkazu zisku a ztráty v plném rozsahu – druhové členění. Snahou je podrobným způsobem rozebrat tento výkaz a naznačit vazby s příslušným řádkem rozvahy. • Mzdová účetní – a její problémy V poslední době se v závislosti na společensko-ekonomické situaci projevily nové prvky v životě občanů. Jedná se např. o období coronaviru, příchod cizinců, inflační tendence apod. Je pochopitelné, že na tyto okolnosti musí reagovat pracovněprávní předpisy, které ovlivňují sociální situaci zaměstnanců. V této souvislosti byla přijata řada pracovněprávních předpisů. Jedná se zejména o změny v zákoníku práce a v zákoně o zaměstnanosti, dále o úpravy ve mzdové oblasti týkající se minimální, zaručené a průměrné mzdy, ve srážkách ze mzdy, v právech a povinnostech zaměstnanců v postcovidové době, jako je home-office, sdílené pracovní místo apod. Všechny uvedené skutečnosti a řada dalších otázek se projevuje v pracovněprávních vztazích, které se musí řešit na pracovištích mnohdy různorodě a s rozličným výkladem K nim přistupují i některé problematické otázky z novely zákoníku práce, zejména z dovolené, s nimiž se mzdové účetní každodenně ve své pracovní činnosti setkávají. Rovněž nelze pominout některá ustanovení občanského zákoníku, která se podpůrně uplatňují v zákoníku práce. • Výsledek hospodaření u podnikatelských subjektů Podrobné informace k výsledku hospodaření podnikatelé zjišťují ve výkazu zisku a ztráty. To je asi informace, která nikoho nepřekvapí. Poněkud v jiném světle se však bude jevit vazba jednotlivých nákladových či výnosových položek na celkový výsledek, a především spojitost na další výkaz – rozvahu. V případě, kdy chceme odvodit vazbu mezi příslušným řádkem (hodnotou) uvedenou ve výsledovce s příslušným řádkem rozvahy (bilance), dostáváme se při studování výkazu zisku a ztráty do poněkud náročnější pozice. Pro pomoc při této úvaze, popřípadě k jiným účelům, jsme se pokusili propojit jednotlivé řádky výkazu zisku a ztráty sestavované v plném rozsahu – v druhové členění s výkazem rozvaha sestavovaná taktéž v plném rozsahu. Prvotně nahlížíme do Výkazu zisku a ztráty, který rozebíráme po jednotlivých řádcích formou pyramidového či stromečkového rozkladu. V každém tomto řádku jsme se pokusili uvést obvykle sem přiřazované syntetické účty (musí vždy vycházet z účtového rozvrhu účetní jednotky). Ke každému tomuto účtu připojujeme nejčastěji používané souvztažné účty, s uvedením jejich názvu (je nezbytné vždy posoudit individuální přístup každé účetní jednotky k možnosti tvorby syntetických účtů!), významu naznačené účetní operace, a právě vazbu na výkaz rozvaha. Je samozřejmé, že v případě, kdy výkaz zisku a ztráty má vazbu na jiný řádek tohoto výkazu, uvádíme i tyto souvztažnosti.
Daně, účetnictví - vzory a případy 9/2022 - Mzdová účetní

Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu