Občanský a společenskovědní základ - KOMPLET

Kolektiv autorů

Dostupnosť
skladem
Vydavateľ
Počet stran
272
Rok vydání
2023
Formát
A4
ISBN
978-80-7402-483-2
EAN
9788074024832
Učebnice předmětu Občanský a společenskovědní základ v jediné knize pokrývá učivo všech čtyř ročníků. Aktuální, vizuálně přitažlivá, srozumitelná a přehledná. Společenské vědy jsou důležitou oblastí vědění pomáhající porozumění lidské společnosti, kultuře a vztahům mezi jednotlivci i skupinami. Tyto vědy zahrnují více disciplín, a to politologii, ekonomii, právo, sociologii, psychologii, filozofii, religionistiku a další nauky. Uvedené obory jsou také velmi často protkané historickými okamžiky, které v dané době výrazně ovlivnily běh dějin. Na člověka v současnosti výrazně působí i média, zejména pak internet a jeho komunikační nástroje. Předmět občanský a společenskovědní základ umožňuje zkoumat lidské chování, společenské struktury, různé aspekty ekonomiky, práva, politiky, filozofie i religionistiky, souvislosti mezi nimi, a mnoho dalších faktorů ovlivňujících náš svět. Pomáhá lépe porozumět problémům a výzvám, kterým člověk čelí, hodnotám a morálce, na nichž je založena existence demokratického státu. Přispívá k budování potřebného povědomí o současné společnosti, politických, ekonomických a právních souvislostech a v neposlední řadě i orientaci v mediálním a informačním prostoru. Publikace zahrnuje tyto tematické celky: POLITOLOGIE / ČLOVĚK V MEZINÁRODNÍM PROSTŘEDÍ PRÁVO EKONOMIE PSYCHOLOGIE SOCIOLOGIE MÉDIA FILOZOFIE RELIGIONISTIKA Hlavní přednosti učebnice: Veškeré učivo v jediné knize. Ekonomická výhodnost knihy - jediná učebnice pro celé studium. Aktuálnost - informace a údaje platné k srpnu 2023. Záruka pravidelných aktualizací do budoucna. Moderní provedení a atraktivní grafické zpracování (grafy, schémata, ilustrace, infografika). Obsahuje souvislosti, mezipředmětové vazby a přesahy do příbuzných oblastí. QR kódy uvnitř knihy - zatraktivnění výuky pro studenty. Odkazují na související videa, texty a doplňující materiál na internetu. Podrobnější členění témat v jednotlivých tematických celcích: POLITOLOGIE / ČLOVĚK V MEZINÁRODNÍM PROSTŘEDÍ 1. Politologie jako věda: Politologie a politika / Politologie a její místo v systému věd / Historický vývoj politického myšlení 2. Stát: Teorie vzniku státu / Definice, znaky a funkce moderního státu / Typy států a forma vlády / Státní občanství / Pohyb osob mezi státy 3. Ústava ČR / dělba moci: Vývoj našeho ústavního systému / Dělba moci / Proces schvalování zákonů 4. Lidská práva: Lidská práva a jejich dodržování ve světě / 5. Člověk jako občan demokratického státu: Občanská společnost / Politické strany / Nátlakové skupiny / Veřejná správa – státní správa a samospráva / Horizontální a vertikální dělba moci / Volby a volební systémy 6. Demokracie a jiné formy vlád: Demokracie jako forma vlády / Principy a hodnoty demokracie / Autoritářské a totalitní režimy / Diktátoři 20. a 21. století / Politické ideologie / Extremismus 7. Mezinárodní integrace / Mezinárodní organizace: Mezinárodní integrace / Mezinárodní obchod / Mezinárodní ekonomické organizace / Organizace spojených národů / Severoatlantická aliance 8. Evropská integrace: Historie sjednocování Evropy 9. Evropská unie: Podstata fungování EU / Členské státy EU / Symboly EU / Pilíře EU / Volný pohyb osob – schengenský prostor / Politiky EU / Obchodní politika EU 10. Instituce Evropské unie: Hlavní instituce EU / Princip subsidiarity / Evropská rada / Rada Evropské unie / Evropská komise / Evropský parlament / Další důležité instituce EU 11. Globalizace: Podstata globalizace / Dopady globalizace na stát a společnost / Konzumní společnost / Trvale udržitelný rozvoj PRÁVO 1. Právo a jeho historický vývoj: Právo - vznik a jeho prameny / Vymezení a definice pojmu „zákon“ / Právní systémy / Vymezení a definice pojmu „právo“ / Stručný přehled historického vývoje práva 2. Právní normy: Právní normy - jejich struktura, druhy a klasifikace / Druhy právních norem / Právní vztahy, skutečnosti a jednání / Demokratický a právní stát 3. Ústavní právo: Ústavní právo / Ústava ČR / Moc zákonodárná / Moc výkonná / Moc soudní / Nejvyšší kontrolní úřad a Česká národní banka / Územní samospráva 4. Občanské právo: Lidské svobody v právních předpisech / Občanské právo / Vymezení soukromého práva / Subjekty občanského práva / Občanskoprávní vztahy / Smlouvy / Odpovědnost za škodu / Dědické právo / Funkce notářství 5. Rodinné právo: Rodinné právo / Rodina / Manželství / Registrované partnerství / Překážky v uzavření manželství či partnerství / Vztahy mezi manžely / Zánik manželství / Vztahy mezi rodiči a dětmi / Náhradní rodinná péče 6. Pracovní právo: Vymezení pracovního práva / Pracovní poměr / Převedení na jinou práci / Přesčasová práce a přestávky v práci / Zaměstnávání mladistvých, žen a zdravotně postižených lidí / Mzda / Dovolená / Ukončení pracovního poměru / Pracovní činnost vykonávaná mimo pracovní poměr 7. Obchodní právo: Zákon o obchodních korporacích / Obchodní společnosti / Družstvo / Státní podnik 8. Živnostenské právo: Živnostenský zákon 9. Trestní právo: Trestní právo obecně / Dělení trestního práva / Trestní právo hmotné / Trestní sankce / Trestní právo procesní, trestní řízení 10. Lidská práva a svobody: Lidská práva a svobody / Ochrana lidských práv EKONOMIE 1. Základní ekonomické pojmy: Předmět a definice ekonomie / Prvopočátky ekonomického chování / Členění ekonomie / Základní ekonomické otázky a ekonomické systémy 2. Úvod do tržního hospodářství: Potřeby / Výroba / Zboží / Peníze / Základní prvky tržního mechanismu / Členění trhu 3. Trh výrobků a služeb: Poptávka / Nabídka / Vzájemné působení nabídky a poptávky / Ostatní trhy 4. Doprovodné jevy tržního mechanismu: Nedokonalosti tržního mechanismu / Monopolizace trhu / Nezaměstnanost / Inflace 5. Nástroje hospodářské politiky státu: Monetární a fiskální politika státu / Státní rozpočet / Obchodní politika státu / Důchodová a sociální politika státu 6. Národní hospodářství: Členění národního hospodářství / Členění podle principu financování 7. Národohospodářské agregáty: Životní úroveň a její ukazatele / Toky v národním hospodářství 8. Banky a jejich úloha v hospodářství země: Vznik bank a funkce bankovek / Funkce a postavení centrální banky a komerčních (obchodních) bank 9. Cyklický vývoj tržního hospodářství: Ekonomický růst / Faktory ovlivňující ekonomický růst / Hospodářský cyklus 10. Zahraniční obchod: Členění zahraničního obchodu / Clo a celní politika / Výhody mezinárodního obchodu / Ochrana vnitřního trhu před zahraniční konkurencí / Podnikání v rámci EU 11. Obchodní závod: Obecná charakteristika podnikatelského subjektu / Registr živnostenského podnikání / Obchodní rejstřík / Druhy živností / Vznik živnostenského oprávnění, provozování a zánik živnosti / Obchodní závod / Obecná charakteristika a formy obchodních společností / Další formy podnikání 12. Činnost obchodního závodu: Majetek obchodního závodu / Tok peněz v obch. závodu / Zdroje financování činnosti obch. závodu / Činnost obch. závodu obecně / Řízení organizace – management / Podpora prodeje – marketing / Náklady, výnosy a výsledek hospodaření / Stanovení prodejní ceny 13. Daně a poplatky: Daňová soustava ČR / Formy daní / Poplatky 14. Zaměstnání: Obecné podmínky zaměstnanosti občanů / Nabídka a poptávka na trhu práce / Výběr pracovníků na určitý typ práce / Odměňování a mzdy / Uplatnitelnost na trhu práce 15. Osobní finance: Bankovky a mince České republiky / Způsoby placení / Finanční produkty 16. Blokchain a kryptoměny: Podstata a využití blokchainu / Co je to kryptoměna / Kryptoburzy a kryptosměnárny / Kryptoměnové peněženky / Bezpečnostní zásady při nákupu a držení kryptoměny PSYCHOLOGIE 1. Úvod do psychologie: Stručné dějiny psychologie / Hlavní směry psychologie / Předmět zájmu psychologie / Systém psychologických věd / Biologický základ psychologie 2. Vývojová psychologie: Předmět zájmu vývojové psychologie / Jednotlivá vývojová období jedince 3. Psychické procesy: Podstata psychických procesů / Čití / Vnímání / Představivost / Myšlení / Řeč / Inteligence / City (Emoce) / Paměť / Pozornost 4. Psychologie osobnosti: Přehled vybraných teorií osobnosti / Skladba osobnosti / Psychické dispozice osobnosti / Fyzická konstituce jako součást osobnosti člověka / Další charakteristiky osobnosti / Integrace osobnosti člověka / Psychologie životní cesty osobnosti člověka / Duševní poruchy / Základní typy zátěžových situací / Způsoby eliminace zátěžových situací / Duševní hygiena 5. Psychologie činnosti, jednání a chování: Podstata psychologie činnosti a jednání / Aktivace činnosti / Druhy lidské činnosti / Vůle, volní jednání / Konflikty 6. Sociální psychologie: Předmět a pojmy sociální psychologie / Proces socializace / Sebeuvědomování jedince / Způsoby socializace jedince / Sociální interakce / Komunikace / Postoje v sociální skupině SOCIOLOGIE 1. Sociologie jako věda: Vznik a vymezení sociologie jako vědy / Významní představitelé sociologického myšlení 2. Člověk a společnost: Tradiční a moderní společnost / Postmoderní společnost / Společenské procesy a změny / Sociální hnutí / Sociální norma a deviantní chování 3. Člověk jako součást sociálních útvarů: Sociální seskupení a sociální skupiny / Komunita, dav a kolektivní jednání 4. Rodina: Rodina, její funkce a typy / Socializace člověka a gender / Krize rodiny 5. Struktura společnosti: Nerovnost ve společnosti / Sociální stratifikace (rozvrstvení) / Sociální status a mobilita 6. Kultura a společnost: Člověk, příroda a kultura / Kultura, její druhy a funkce / Masová kultura ve společnosti / Multikulturní společnost MÉDIA 1. Komunikace: Pojem komunikace / Komunikační proces / Historie komunikace / Masová komunikace 2. Žurnalistika: Pojem žurnalistika, její znaky a typy 3. Typy mediálních obsahů: Mediální obsahy a jejich žánry / Zpravodajství / Publicistika / Ostatní druhy mediálních obsahů 4. Média / Média v zábavě, reklamě a společnosti: Podstata a význam médií / Funkce médií / Veřejnoprávní a soukromá média / Tištěná média / Audiovizuální (elektronická) média / Média a zábava / Média a reklama / Reklama a společnost / Současná reklama 5. Vliv, omezení a nebezpečí médií: Vliv médií / Média a vládní moc / Vliv médií na děti a jejich vývoj / Stereotypy a předsudky v médiích 6. Regulace médií: Vnější regulace a kontrola médií / Autoregulace neboli vnitřní regulace médií / Svoboda slova 7. Nová média: Elektronická média / Internet jako prostor pro „submédia“ / Problémy internetové komunikace / Netiketa 8. Svět fake-news a dezinformací: Podstata a pojmy světa dezinformací / Dezinformační kampaň, její nástroje a techniky / Trollí farmy / Weby produkující a šířící „alternativní“ zpravodajství / Jak rozpoznat dezinformace, obrana proti nim / Instituce a organizace v boji proti dezinformacím / Závěrem k problematice dezinformací FILOZOFIE 1. Co je filozofie: Člověk a filozofie / Pojem „filozofie“ a jeho význam / Filozofie a speciální vědy, filozofie a náboženství / Základní filozofické pojmy a problémy / Filozofické obory 2. Antická filozofie: Předsókratovská filozofie 3. Filozofie vrcholného období: Sofisté / Sókratés / Platón / Aristotelés / 4. Pozdní antika: Helénistická filozofie a filozofie období Říma: Stoicismus / Hédonismus / Skepticismus / Novoplatónismus 5. Patristika a scholastika: Patristika / Aurelius Augustinus (sv. Augustin) / Scholastika / Raná scholastika; Anselm z Canterbury / Vrcholná scholastika; Tomáš Akvinský / Pozdní scholastika; William Ockham 6. Renesanční myšlení: Renesanční platónismus / Mikuláš Kusánský / Giordano Bruno / Niccolo Machiavelli / Thomas More a Thomaso Campanella / Kosmologie – nový pohled na vesmír / Období reformace 7. Filozofie 17. a 18. století: Racionalismus a empirismus / René Descartes / Baruch Spinoza / Gottfried Wilhelm Leibniz / Blaise Pascal / Jan Amos Komenský / Francis Bacon / Thomas Hobbes / John Locke / David Hume / Osvícenství / Jean-Jacques Rousseau / Immanuel Kant 8. Filozofie 19. století: Německý idealismus / Johann Gottlieb Fichte / Friedrich Wilhelm Joseph Schelling / Georg Wilhelm Friedrich Hegel / Soren Kierkegaard / Iracionalismus / Arthur Schopenhauer / Friedrich Nietzsche / Pozitivismus a utilitarismus / Auguste Comte / Karl Marx / Dialektický a historický materialismus 9. Filozofie 20. století: Pragmatismus / Analytická filozofie / Ludwig Wittgenstein / Filozofie mysli / Novopozitivismus, Vídeňský kruh a Rudolf Carnap / Kritický racionalismus: Karl Popper / Filozofie života: Henri Bergson / Fenomenologie: Edmund Husserl / Martin Heidegger / Jan Patočka / Existencialismus: Gabriel Marcel, Albert Camus, Jean-Paul Sartre a Karl Jaspers / Filozofie dialogu: Martin Buber a Emmanuel Lévinas / Křesťanská filozofie / Strukturalismus a poststrukturalismus / Postmoderni filozofie / Jean-François Lyotard / Jacques Derrida RELIGIONISTIKA 1. Náboženství a náboženská víra: Pojmy religionistika a náboženství / Náboženská víra a vyznání 2. Typologie náboženství a vznik náboženství: Typologie náboženství / Vznik náboženství / Hlavní směry náboženství 3. Judaismus: Podstata judaismu / Posvátné texty judaismu / Smlouva – vyvolený národ / Náboženské směry a sekulární Židé / Modlitby, svátky a slavnosti / Symboly a některé specifické prvky náboženského života 4. Křesťanství: Křesťanství v pojmech / Posvátné texty křesťanství / Obsah a smysl Ježíšova učení a působení / Náboženské směry křesťanství / Křesťanské svátky, svátosti, symboly a praxe 5. Islám: Islám v pojmech / Posvátné texty islámu / Učení islámu / Vztah islámu k jiným náboženstvím / Etika islámu / Vývoj učení islámu / Pět sloupů islámu / Šarí´a , fatwa a problém džihádu 6. Hinduismus: Hinduismus v pojmech / Učení hinduismu / Posvátné knihy hinduismu / Náboženská praxe, symboly 7. Buddhismus: Buddhismus v pojmech / Učení buddhismu / Hlavní proudy buddhismu 8. Filozoficko-náboženské systémy Číny: Konfucianismus / Taoismus 9. Nová náboženská hnutí a sekty: Nové náboženské směry a hnutí / Podstata a základní znaky sektářství Publikace je celobarevná, učivo témat je doplněno množstvím infografiky, souvislostmi a poznatky z dané nauky, ale i souvislostmi s mezipředmětovými vazbami. K jednotlivým tématům jsou k dispozici četné odkazy na internet k dané problematice a také k ostatním doplňkovým materiálům z oblasti historie, společnosti, zeměpisu apod. Pro jednodušší načtení vybraných stránek a multimediálních souborů (audio a videosnímků) na mobilním zařízení jsou k dispozici i QR kódy. Špičková kvalita tisku, grafické zpracování a úprava.
Občanský a společenskovědní základ - KOMPLET

18,20 €


  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu