Aktuality

Novinka - Sorption of 3,5-dichlorophenol by Low-cost

Novinka - Sorption of 3,5-dichlorophenol by Low-cost

Submitted work offers overview of knowledge related to issue of chlorophenols in the environment. Monography deals with common and alternative methods of removing chlorophenols in our country and abroad. Characteristics of chosen sorbents, namely Lemna minor cultivated in laboratory conditions, Lemna minor (natural), black nickel mud and red mud (waste from the production of metals)...

Celý článok
Novinka - Trestné právo hmotné. Všeobecná časť

Novinka - Trestné právo hmotné. Všeobecná časť

Členovia katedier trestného práva Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, Akadémie Policajného zboru v Bratislave a tiež odborníci z praxe z prostredia trestného súdnictva, prokuratúry, polície a...

Celý článok
Novinka - Trestné právo hmotné. Osobitná časť

Novinka - Trestné právo hmotné. Osobitná časť

Vysokoškolská učebnica Trestné právo hmotné – osobitná časť bezprostredne nadväzuje na učebnicu Trestné právo hmotné – všeobecná časť. V učebnici autorský kolektív rozoberá skutkové podstaty trestných činov zahrnuté do dvanástich hláv. Autori si za cieľ stanovili poskytnúť čitateľom podrobný prehľad o jednotlivých trestných činoch a zároveň poskytnúť i čo najpodrobnejší výklad...

Celý článok
Novinka - Kybernetická kriminalita, 2. vydání

Novinka - Kybernetická kriminalita, 2. vydání

Lidstvo jako celek, ale prakticky každý člověk je dnes více ohrožován kriminalitou kybernetickou než násilnou či majetkovou. Kniha se zevrubně věnuje všem aspektům kriminality spojeným s počítači, sítěmi, Internetem, virtuálním prostorem, sociálními sítěmi a dalšími, pro dnešní dobu tak typickými, fenomény. Detailně se zabývá skutkovými podstatami kybernetické kriminality od historie...

Celý článok
Novinka - Soubor zákonů. E-government a GDPR. Stav ke dni 20. 4. 2018

Novinka - Soubor zákonů. E-government a GDPR. Stav ke dni 20. 4. 2018

V souboru zákonů „E-government a GDPR“ najdete stěžejní právní předpisy týkající se digitalizace veřejné správy a související aktuální legislativu pro oblast ochrany osobních údajů. E-government je moderním nástrojem pro zefektivňování fungování veřejné správy. Jak definuje správní řád, veřejná správa je službou veřejnosti a jako taková by měla být vůči veřejnosti především vstřícná....

Celý článok
Novinka - Teorie korporátního práva

Novinka - Teorie korporátního práva

Obchodní korporace na celém světě mají v zásadě stejnou právní povahu a čelí v zásadě stejným právním problémům. Korporátní právo řeší obdobné ekonomické problémy na celém světě a rozdíly mezi národními úpravami odrážejí národní aspekty systému ekonomické produkce. Korporátní právo řeší tři základní zdroje konfliktů, a to konflikty mezi managery a akcionáři, konflikty mezi majoritními...

Celý článok
Novinka - Občianske právo hmotné 1.+2. díl, 2. vydanie

Novinka - Občianske právo hmotné 1.+2. díl, 2. vydanie

Občianske právo hmotné je základnou učebnou pomôckou nielen pre študentov právnických fakúlt, ale aj pre odborníkov v praxi, ako aj pre širšiu verejnosť, ktorá sa chce oboznámiť so základmi tohto odvetvia práva. Publikácia je rozdelená do piatich častí. V prvom zväzku je zaradená prvá časť, kde sú podané výklady zo všeobecnej časti občianskeho práva, napríklad o subjektoch, predmete a...

Celý článok
Novinka - Organizational Culture and Performance

Novinka - Organizational Culture and Performance

Surveys of economically successful businesses shows that the soft factor “organizational culture” contributes to their success. It leads to interest in organizational culture with a desire, to use this potential in business practice. An important result are also the findings that there is a direct interrelation between culture and success that is measurable, but there are only few...

Celý článok
Novinka - Civilní právo procesní, 3. vydání

Novinka - Civilní právo procesní, 3. vydání

Třetí vydání publikace Civilní právo procesní reaguje na novelizace nejenom občanského soudního řádu a zákona o zvláštních řízeních soudních, ale i dalších právních předpisů upravujících civilní proces provedené zákony vydanými v mezidobí od 2. vydání.

Celý článok
Novinka - Psychopatologie. Pedagogické, právní a sociální aspekty

Novinka - Psychopatologie. Pedagogické, právní a sociální aspekty

Publikace je určena pro budoucí či stávající učitele, právníky, sociální pracovníky a všechny ty, jejichž profese je založena na jednání s lidmi. Součástí jejich profesní výbavy je mimo jiné i dobrá orientace v oblasti psychopatologických jevů. Každý, kdo působí na druhé lidi, se může setkat s jedinci, kteří vykazují markanty anomálního chování či poruchy osobnosti. Komunikace s...

Celý článok
Menu